Sluiten

Zoeken.

Wat we als christenen kunnen leren van Gods uitverkiezing van Israël

Door Geert-Jan van der Spek - 

5 augustus 2020

Christenen leren uitverkiezing

Als er iets is waar de mens een hekel aan heeft, is het wel het feit dat God een bepaald volk heeft uitverkoren. We kunnen hier alleen mee overweg zolang we denken dat wijzèlf dat uitverkoren volk zijn. Maar het grootste gedeelte van de Bijbel gaat over een ander uitverkoren volk: Israël. Hoe moeten we daar als christenen mee omgaan?

Paulus geeft een historisch voorbeeld van uitverkiezing. Zelfs voordat de broers Jakob en Ezau uit de moederschoot kwamen en zonder dat ze trots konden zijn op iets dat ze gedaan hadden, liet God al weten wat Zijn keuze was. Het feit dat de oudere de jongere moest gaan dienen, ging dwars in tegen de gangbare cultuur van die tijd. Het verzet tegen het begrip ‘uitverkiezing’ komt pas goed naar boven als blijkt dat God een volk heeft uitverkoren dat wij absoluut niet zouden kiezen.

“Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere ​liefde​ voor u opgevat en u ​uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de ​liefde​ van de Heere voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid.”

— Deuteronomium 7:7,8

God koos voor ons

Maar niet alleen Israël is uitverkoren. Uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat precies hetzelfde principe voor de gelovige heidenen geldt. Wij zijn geen christen omdat we voor God gekozen hebben, maar omdat Hij voor ons koos. Veel christenen zouden minder onzeker zijn als ze zich realiseerden dat hun leven het product is van een plan dat, vóór de schepping, in de eeuwigheid begon.

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke ​zegen​ in de hemelse gewesten in ​Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn ​kinderen​ aangenomen te worden, door ​Jezus​ ​Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil.’ – Efeze 1:3-5

Christenen die verwerpen dat God een onherroepelijke keuze voor Israël gemaakt heeft, ondermijnen onbewust de basis van hun eigen relatie met God.

Israël èn de Kerk uitverkoren

Israël en de Kerk hebben een bijzondere gemeenschappelijke deler: ze zijn allebei uitverkoren. Gods manier van omgaan met de Kerk is ook op dezelfde leest geschoeid als Zijn omgang met Israël.

Christenen die verwerpen dat God een onherroepelijke keuze voor Israël gemaakt heeft, ondermijnen onbewust de basis van hun eigen relatie met God. Zowel Israël als de Kerk zijn immers afhankelijk van de vrije, onverdiende gunst van God. De woorden van Paulus in Romeinen 11:29 gelden voor Joden én christenen: De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Doel van de uitverkiezing

Wat is het doel van uitverkiezing? En maakt uitverkiezing je niet arrogant?

In Psalm 67 wordt het doel van Israëls uitverkiezing mooi verwoord:

God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.
Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.

God gebruikt Israël als kanaal van Zijn zegen en redding. Uitverkoren ten behoeve van anderen dus. Maar er is meer. Want Gods verkiest niet alleen om te gebruiken, maar ook om voor Zichzelf een volk te maken dat op Zijn Naam vertrouwt (Zefanja 3:12-13).

Boeken en bijbel-

studiematerialen

God bereikt Zijn doel

Daarom heeft Hij door de eeuwen heen geduldig de afzichtelijke ongerechtigheid, het voortdurend breken van Gods wetten en de ontheiliging van de aarde verdragen. Hij heeft ook veel verdriet en lijden toegelaten, zodat de uitverkorenen geheiligd zouden worden.

Met als uiteindelijk doel een zachtmoedig en nederig volk, dat op God vertrouwt. Hij heeft Zijn hart verbonden aan Zijn uitverkorenen. God zal niet ophouden voordat Zijn doel bereikt is, zelfs als daar loutering en beproeving door vuur voor nodig is.

Vragen

In dit verband moeten we ook het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen zien. Dat roept bij zowel Joden als niet-Joden vragen op als ‘Is er een hoger doel voor deze ellende?’ ‘Straft Hij Joden omdat ze uitverkoren zijn?’ ‘Heeft Hij Zijn verbond met Israël verbroken?’ ‘Is God intrinsiek slecht?’

Eindtijd en Koninkrijk

De Bijbel laat zien dat er een goddelijke bedoeling achter de beproevingen zit, zowel voor Joden als voor christenen. Nu het einde der tijden nadert, is het Gods plan een volk voor Zichzelf te vormen. Het zal geschikt moeten zijn om het Koninkrijk in de eeuwigheid met Hem te delen.

Daarom zal Hij Zijn volk geen enkele beproeving besparen om de noodzakelijke toewijding en volharding naar boven te doen komen. De Kerk zal door net zo’n heen moeten gaan als Israël. Zijn wij bereid door alles heen te gaan wat maar nodig is om van ons mensen te maken die God wil?

GJ van der Spek

De auteur

Geert-Jan van der Spek

Geert-Jan studeerde Theologie aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Tijdens een studiereis naar Israël raakte hij onder de indruk van het land, de mensen en hun geloof.

Doneren
Abonneren
Agenda