Onze visie

Benieuwd naar ons verhaal? Lees hier onze visie over onder meer het Joodse volk en de staat Israël.

Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Als Christenen voor Israël doen wij dit door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Wij roepen christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Wij gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Wij steunen Israël metterdaad en zijn werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

Als Christenen voor Israël geloven we dat Israël nog steeds een rol heeft in Gods handelen met deze wereld. Gods geschiedenis met Israël is begonnen bij Abram. Het verbond dat God gesloten heeft met Abram is voor eeuwig. God heeft aan Abram, Isaak en Jakob het volgende beloofd: 1) Ik zal zegenen, wie u zegent en vloeken wie u vloekt, 2) Ik zal je maken tot een groot volk, ontelbaar als de sterren aan de nachtelijke hemel, 3) In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden en 4) Ik zal je dit land geven tot een eeuwige bezitting. ‘Elke plaats die uw voetzool zal betreden zal van u zijn’ (Genesis 12; 17:7-8; Deuteronomium 11:24). Deze beloften zijn eeuwig, want God is één! Ook als Israël ontrouw is, blijft God trouw. In het Nieuwe Testament lezen we over een nieuw verbond waarvan Jezus de Middelaar is. Nieuw betekent niet dat de beloften aan Abram, Isaak en Jakob niet meer geldig zijn maar dat de beloften van God nu verzekerd zijn door het lijden en sterven van de Onschuldige. Er komen ook extra beloften bij in het nieuwe verbond, namelijk de belofte van vergeving van de zonden en de belofte van de Heilige Geest. Nieuw betekent ook dat het verbond nu opengesteld is voor gelovige heidenen. Zij mogen door hun geloof in Jezus als Messias binnen het verbond komen. De verbondspartner van het verbond blijft echter onveranderd, dat is Israël!

Met de komst van Jezus breekt er een nieuwe tijd aan. Die tijd kan als een soort intermezzo gezien worden. Er treedt een gedeeltelijke verharding op en een groot deel van het volk Israël miskent Jezus als de Zoon van God en als de Koning der Joden. Zoals te lezen staat in Romeinen 11:8 is het een verharding die mede door God zelf bewerkt is. De verharding is echter tijdelijk en heeft te maken met het uitbrengen van het evangelie naar de volkeren. Na een fysiek herstel, een terugkeer naar het herstelde land van Israël, zal een geestelijk herstel van Israël plaatsvinden. Het is in het land Israël dat de weg naar het Woord van God gevonden wordt en dat God zijn Geest uitstort op het volk. We zien ernaar uit dat dat gebeurt.

Christenen voor Israël is van mening dat het land Israël, inclusief Juda en Samaria, toebehoort aan het Joodse volk. In Gen. 17:8 lezen we dat God het land Israël aan Abram en zijn nageslacht tot een eeuwige bezitting heeft gegeven. Het land mag niet vergeestelijkt worden tot een hemels Kanaän. Het volk Israël en het land horen bij elkaar zoals bruid en bruidegom. Het land is uiteindelijk niet het eigendom van het volk Israël maar van God. Het land mag dan ook niet verkocht of gedeeld worden en de leiders van het volk Israël mogen er niet mee doen wat zij wensen. Het volk Israël moet beseffen dat Israël het decor is van Gods heilsgeschiedenis. Nadat het Joodse volk lange tijd in verstrooiing heeft geleefd, keren zij nu in grote getale terug naar hun thuisland. Wij, als Christenen voor Israël, ervaren het als een groot voorrecht om in deze tijd te mogen leven, de tijd waarin God Zijn beloften aan het Joodse volk vervult. Ondanks alle druk van de wereld op Zijn volk, gaat de Heere Zijn weg met Zijn volk. Zoals Paulus in de Romeinenbrief zegt: “de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk”. God brengt Zijn volk thuis en is dat niet het teken van de naderende komst van de Messias? Het is uniek dat u en wij hiervan getuige mogen zijn en aan mogen bijdragen. Wij voelen ons als christenen geroepen om ons op te stellen als bondgenoten van de staat Israël en haar te bevestigen in haar positie. Als christenen moeten we niet vergeten dat er op dit moment niet alleen een fysieke maar ook een geestelijke strijd woedt. Niet alleen God werkt aan de vervulling van zijn heilsplan voor de wereld. De duivel, de wereldbeheerser van deze eeuw, zal er alles aan doen om te voorkomen dat het rijk Gods aanbreekt. Niet in het minst door de naties van de aarde te verzamelen tegen Jeruzalem, de stad van de grote Koning en tegen zijn volk. Velen stellen voortdurend de vraag naar de rechtvaardigheid van Israël en dan met name in het kader van de relatie met de vreemdeling, c.q. de Arabieren. En menigeen stelt daarbij zelfs de legitimiteit van de staat ter discussie. Als het gaat om deze rechtvaardigheid is de Thora duidelijk: de vreemdeling heeft verplichtingen aan Israël, maar evenzeer heeft Israël ook verplichtingen aan de vreemdeling. Zij zullen wonen in het land maar niet als dienaar van de afgoden, maar als vereerders van de Here. Nergens is er sprake van een deling van het land of een opgeven van het land. Israël heeft het recht daar niet eens toe. Het is het erfdeel van God, een geschenk. Dat wil niet zeggen dat als God zijn volk terugbrengt na een eeuwenlange ballingschap, de volkeren en de vreemdeling buiten beeld zijn. Zij die Israël zegenen mogen weten dat zij zullen delen in de zegen die de Here aan zijn volk geeft.

Christenen voor Israël stelt zich op als vriend en bondgenoot van het Joodse volk. Om gezegend te worden en Israël tot zegen te zijn is het noodzakelijk dat christenen Joden ontmoeten. Christenen kunnen door het verzoenend werk van Jezus in de God van Israël geloven. Ontmoeting met het Joodse volk en de Joodse religie draagt er aan bij dat christenen God nog beter leren kennen. Het Jodendom dient door christenen respectvol benaderd te worden en allerlei Joodse rituelen dienen niet zomaar overgenomen te worden. Ontmoeting met het Joodse volk vindt plaats op verschillende terreinen. Samen met Joden willen wij de Bijbel bestuderen en leren van elkaars interpretatie. Daarnaast kunnen we veel leren van de Joodse gebruiken en rituelen. Als Christenen voor Israël geloven wij dat het gehele Joodse volk in de toekomst Jezus als Messias zal erkennen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan is het geheimenis van God. Wat wij nu kunnen doen is ons opstellen als onvoorwaardelijke vriend van Israël. We spreken ons duidelijk uit tegen elke vorm van antisemitisme en we komen op voor verdrukte Joden. Daarnaast ondersteunen wij overal ter wereld Joden die terug willen keren naar het land Israël.