Verantwoording

Stichting Christenen voor Israël is een fondsenwervende organisatie die ook bestaat van giften (ANBI RSIN-nummer: 007649733). Dat vereist transparantie en verantwoording over het bestuur en de giften die u ons toevertrouwt. Hierop laten wij ons ook toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving. De vereiste documenten voor deze verantwoording vindt u op deze pagina.

Bestuur, directie en beloningsbeleid

Samenstelling bestuur
 • Frank Heikoop (26 november 1962), voorzitter
 • Jan van Dijk (18 augustus 1956), secretaris
 • Hans Arendse, penningmeester
 • Leon Meijer (20 januari 1964)
 • Gerard Krol (17 februari 1958)
 • Frans de Lange (13 oktober 1965)
 • David Vandeputte (26 februari 1969)
 • Maryse Benard (7 oktober 1976)
 • Annemarie Elenbaas (11 februari 1980)
Directie
 • Frank van Oordt (8 augustus 1966)
Beloningsbeleid

Bezoldigingsbeleid

Beloning wordt gegeven conform inhoud en zwaarte functie, met dien verstande dat Christenen voor Israël een terughoudend beloningsbeleid hanteert, omdat de baten worden opgebracht vanuit gaven van mensen die vaak niet veel te besteden hebben, maar verbonden zijn met Israël en daar uitdrukking aan willen geven. De arbeider is echter ook zijn loon waard. Het salaris wordt getoetst aan het format van Goede Doelen Nederland en er wordt voor gezorgd dat er ruim onder de aangegeven norm gebleven wordt.

Vergoeding bestuurders

Het bestuur van Christenen voor Israël ontvangt geen bezoldiging

Salarisregeling medewerkers

Eigen regeling, waarbij uitgegaan wordt dat Christenen voor Israël afhankelijk is van donateurs die zelf niet teveel te besteden hebben. Er worden geen bovenmatige salarissen betaald en waar met vrijwilligers gewerkt kan worden, wordt dat ook gedaan.

Nevenfuncties bestuursleden
 • F.A.J. Heikoop | predikant
 • F. de Lange | directeur St. GlobalRize | penningmeester St. Ondersteuning Tweede Kamerfractie politieke partij
 • J. van Dijk | vrijwilliger St. Christenen voor Israël | voorzitter St. Centrum de Pijler | Lid Raad van Oudsten Evangelische kerk de Pijler | Lid Raad van Advies St. Joodse Kindergemeenschap Cheider
 • A.E.J. Arendse | accountant/vennoot | kerkrentmeester
 • L.E. Meijer | wethouder | lid hoofdbestuur politieke partij | voorzitter St. Christians for Israel international
 • G. J. Krol | predikant
 • D. Vandeputte | vastgoedexpert | voorzitter Christenen voor Israël België vzw
 • M. Benard | maatschappelijk werker | bestuurslid St. Christians for Israel international
 • A. Elenbaas | advocaat arbeidsrecht

Statuten

De statuten van stichting Christenen voor Israël kunt u downloaden in pdf-formaat via deze link.

CBF

ANBI

Christenen voor Israël is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften aan Christenen voor Israël aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-nummer van Stichting Christenen voor Israël is: 007649733.

Meerjarenbeleidsplan 2023 tot en met 2027


Missie
 1. Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël.
 2. Solidariteit met Israël en het Joodse en het Joodse volk metterdaad, onder andere door middel van het verlenen van steun in Israël en de Bijbelse gebieden.
Visie

Christenen voor Israël geeft betrouwbare informatie over en roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen, profileert zij zich als een organisatie die waarmaakt, waartoe zij in haar statuten oproept. Allereerst om christenen te overtuigen van de Bijbelse boodschap over Israël. Integer, volhardend, respectvol, luisterend naar elkaars argumenten en doortastend. Daarnaast steunt zij Israël metterdaad door (financiële) hulp te bieden aan diverse projecten in Israël en de Bijbelse gebieden.
Bij al haar activiteiten laat zij zich leiden door de Bijbel, het gezaghebbend en betrouwbaar Woord van God. Alle beloften die God aan het Joodse volk heeft gegeven, zijn betrouwbaar en zullen ook aan hun vervuld worden.

Omgevingsanalyse

Overheden
Christenen voor Israël heeft geen politieke binding, maar bevindt zich wel voortdurend in het politieke krachtenveld. Het snijvlak tussen theologie en politiek is – als het over Israël gaat – vaak flinterdun. Christenen voor Israël houdt zich aan de wettelijke bepalingen en wil een betrouwbare organisatie zijn; zij laat zich toetsen door het CBF.

Samenleving
Israël is voortdurend in de samenleving, in de politiek, in de theologie en in de media onderwerp van gesprek. Er is positieve aandacht voor Israël, maar we moeten constateren dat het anti-Israël sentiment overheerst. Zij ziet het aantal zogenaamde incidenten, uitingen van Jodenhaat, toenemen. Dit blijkt niet alleen uit rapporten, maar ook uit het aantal Joden dat uit Europa vertrekt en ook daadwerkelijk alija maakt.

Organisatie
Onze organisatie komt meer en meer onder druk te staan van de publieke en religieuze opinie. De afkeer in seculier Nederland voor Israël geldt ook voor onze stichting, haar missie en visie. Toch mag dit ons nooit afleiden van onze doelstelling.

Toekomst
Christenen voor Israël zal zich verder gaan profileren op internet om positieve uitingen te creëren en te ondersteunen. Daarnaast willen we de bijeenkomsten in het land verder uitbouwen en nog meer aanwezig zijn op het kerkelijke erf. De afdeling Educatie bij Christenen voor Israël zal dan ook verder versterkt worden en positieve initiatieven in kerk en samenleving t.a.v. Israël zullen we ondersteunen.

Om onze missie te kunnen verwezenlijken zullen we ons vooral richten op het versterken van het gevoel van gemeenschap zijn. Daarbij zullen we ook de mogelijkheden van internet en sociale media benutten.

Strategisch in te zetten middelen

Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld bereiken we door het:

 • Uitgeven van diverse bladen; de gratis krant Israël Aktueel, het blad Profetisch Perspectief, het Isreality Magazine voor jongeren, het kinderblad TOV!Club, het blad Israël en de kerk voor ambtsdragers, het magazine Israel Today.
 • Bieden van brede informatie over ons werk en nieuws over Israël via websites Christenen voor Israël, Israël Today, Isreality, TOV!
 • Geven van Bijbelstudies door Israël predikant en onze andere sprekers
 • Organiseren van zangavonden met toespraken over Israël
 • Verzorgen van Israël themabijeenkomsten in Nijkerk
 • Verzorgen van tournees met gastsprekers uit Israël
 • Organiseren van en of deelnemen aan manifestaties, symposia, beurzen en conferenties
 • Actief jongerenwerk (Isreality) en kinderwerk (TOV!club)
 • Ontwikkelen van bijbelstudiemateriaal (o.a. Focus op Israël)
 • Maken en onderhouden van contacten met politieke, religieuze, maatschappelijke (Joodse) organisaties en media o.a. door het aanbieden van studiereizen naar Israël
 • Organiseren van business events met ondernemers
 • Actief gebruiken van sociale media
 • Organiseren van een jaarlijkse zomertentoonstelling in het Israëlcentrum
 • Bevorderen van actieve werkgroepen of afdelingen wereldwijd
 • Stimuleren van gebed o.a. door verspreiden van een gebedskalender en door (organiseren van) gebedssamenkomsten

De strategische middelen worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.

Solidariteitsacties in en voor Israël

Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad bereiken we door:

 • De jaarlijkse tulpenactie ter bemoediging
 • Breng de Joden thuis: ondersteuning bij de emigratie van Joden uit de voormalige Sovjetunie, uit Frankrijk en andere delen van de wereld naar Israël
 • Het Jaffa Project: zij biedt hulp in velerlei vorm aan Joodse en Arabische kansarme jeugd
 • Het Shalomfonds: ondersteuning van – maandelijks te bepalen – projecten in Israël
 • Het ondersteunen van gaarkeukens: Hineni verzorgt warme maaltijden in Jeruzalem
 • Het verstrekken van voedselpakketten in Oekraïne aan Joodse ouderen en gezinnen
 • Het ondersteunen van o.a. het werk van Hineni die zich inzet om kinderen met een (oorlogs)trauma te begeleiden
 • Het ondersteunen van het centrum voor Joodse studies in Savyon: Joodse kinderen bekend maken met hun eigen geschiedenis
 • Hulp aan christen Arabieren via kerken en instellingen in o.a. Bethlehem en Jeruzalem
 • De Jeruzalem 3000 club: steunen van diverse projecten voor kinderen in Israël
 • Via Christians Friends of Israeli Communities (CFOIC) ondersteunen van Joodse gemeenschappen in de Bijbelse gebieden
 • Het ondersteunen van Holocaust overlevenden in Israël
 • Het ondersteunen van Aleh Jeruzalem. die meervoudig ernstig gehandicapte kinderen medische, onderwijskundige en rehabilitatieve zorg aanbiedt
Donateurs

Christenen voor Israël doet haar werk met de middelen die haar door haar donateurs zijn toevertrouwd. Het beleid is erop gericht om zorgvuldig met de middelen om te gaan. De donaties uit bijdragen, collectes en erfstellingen is vrij stabiel en is ongeveer zes miljoen euro per jaar. Het streven is om de giften voor de periode 2019-2022 stabiel te houden. Opgemerkt zij, dat een belangrijke inkomstenbron nalatenschappen zijn en deze zijn moeilijk te voorzien. Dit betekent dat de jaarlijkse begroting conservatief wordt vastgesteld.

Nijkerk april 2019

Gedragscode Christenen voor Israël

Ter inleiding

Christenen voor Israël zal bij de werving, het beheer en de besteding van de voor het goede doel verkregen middelen alles in het werk stellen om het vertrouwen in de organisatie waar te maken en te bevorderen.

De belanghebbenden

Christenen voor Israël heeft met de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van charitatieve instellingen erkent Christenen voor Israël verantwoordelijkheden jegens:

 • De gever
  waarbij onder de gever wordt verstaan alle personen, groepen en instanties die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
 • Het begunstigde doel
  waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door Christenen voor Israël bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen.
 • De medewerker
  waarbij onder medewerker wordt verstaan een natuurlijke persoon (m-v) die op grond van een overeenkomst met Christenen voor Israël daadwerkelijk werkzaam is bij de stichting.
 • De collega-instelling
  waarbij onder collega-instelling wordt verstaan de instellingen welke zich voor hun fondsenwerving op de Nederlandse samenleving richten.
 • De samenleving
  Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen Christenen voor Israël functioneert.

Basiswaarden

Christenen voor Israel stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden. Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en integriteit:

 1. respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy, van de eigen identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen;
 2. openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard;
 3. betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat Christenen voor Israel professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat Christenen voor Israel zich juist en volledig verantwoordt;
 4. kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen;
 5. integriteit betekent dat Christenen voor Israël zich erop heeft ingericht recht te doen aan al onze belanghebbenden.

Uitwerking van basiswaarden

De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van Christenen voor Israël ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van Christenen voor Israel met de gever en met het begunstigde doel, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor hun verhouding tot de maatschappij.

Naleving van de gedragscode betekent:

 1. dat de gever erop vertrouwen kan, dat
  • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
  • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
  • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
  • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
  • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren
 2. dat de begunstigde erop vertrouwen kan, dat
  • er met respect zal worden gehandeld
  • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren
 3. dat de medewerker erop vertrouwen kan, dat
  • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op zijn of haar werkzaamheden
  • goede voorwaarden worden geschapen voor zijn of haar inzet
  • hij of zij op passende wijze wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet
 4. collega-instellingen erop kunnen vertrouwen, dat
  • onderling respect wordt betoond
  • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
  • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
  • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan
 5. dat de samenleving erop kan vertrouwen, dat
  • men zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, aan integer handelen, alsmede aan de principes van de democratische rechtsstaat
  • te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante groeperingen over het eigen functioneren

Slotbepalingen

Christenen voor Israël is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke acceptatie en het imago van de charitatieve fondsenwervende branche als geheel. Christenen voor Israël streeft naar samenwerking, zowel binnen de branche als met andere betrokken partijen. Christenen voor Israël biedt iedereen de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de organisatie.

Protocol klachtenbehandeling

Definitie

Elke vraag, opmerking, melding of reactie van een klant waaruit blijkt dat aan zijn verwachting niet is voldaan door de organisatie (definitie IKM-3000).

Doelstellingen

Dit is een protocol voor het omgaan met alle klachten die bij de stichting Christenen voor Israël Nederland binnenkomen. Daarbij gelden voor het klachtenprotocol de volgende doelstellingen:

 • betrokken medewerkers handelen klachten op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze af
 • de huidige servicegraad naar abonnees, klanten en leveranciers te verhogen
 • om bestuur en/of management inzicht te verschaffen in het totale aantal, de soort en de ernst van klachten; dit kan leiden tot aanbevelingen in de werkprocessen.

Wijze van binnenkomst

mondeling (bij bezoek aan het centrum en/of tijdens spreekavonden e.d.), telefonisch of schriftelijk (brief, e-mail).

Algemeen
 • Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk in behandeling te worden genomen.
 • Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt de klager zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
 • Klachten zijn voor het Christenen voor Israël een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Christenen voor Israël heeft.
 • In verband met deze procedure is voor Christenen voor Israël de officemanager verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het klachtenbeleid zowel in- als extern.
 • Tenminste eenmaal per kwartaal zal tussen de directeur en de officemanager een evaluatie plaatsvinden over de ingediende klachten om:

  De office-manager draagt ten behoeve van de evaluatie zorg voor rubricering van de klachten en bereidt de evaluatie schriftelijk voor

  • de kwaliteit van de organisatie in dezen te toetsen
  • de structurele signalen zo vroeg mogelijk te onderkennen
  • de communicatie met de doelgroep te verbeteren
 • Klachten kunnen betrekking hebben op alle deeltaken van Christenen voor Israël; zoals bijvoorbeeld de fondswerving, ledenadministratie, telefoon, spreekavonden, bestellingen goederen etc. In zoverre de klacht betrekking heeft op de ledenadministratie wordt deze niet in het klachtenregister opgenomen, maar onmiddellijk hersteld tenzij de relatie anders wenst.

Procedure

Mondelinge klachten
Een medewerker die een mondelinge klacht krijgt handelt deze, indien mogelijk, direct mondeling af. De klager kan ook korte tijd later worden teruggebeld, nadat, indien wenselijk, overleg is gevoerd met betrokkene en/of de office-manager. De klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de klager. Soms kan het nuttig zijn ook een afschrift van een mondeling antwoord naar de klager te sturen. Dit gaat in overleg met de office-manager. De afhandeling van de klacht wordt vastgelegd op het klachtenformulier.

Telefonische klachten
Klachten via de telefoon worden direct op het klachtenregistratieformulier opgenomen. Indien mogelijk worden de klachten direct afgehandeld. Alle formulieren worden zo spoedig mogelijk aan de officemanager ter hand gesteld. De niet direct af te handelen klachten worden door de officemanager ter behandeling overgenomen. Alle acties in het afwikkelingsproces worden op het klachtenformulier genoteerd, evenals de definitieve afhandeling naar de klager. Alle formulieren worden daarna geïnventariseerd en gerubriceerd. Tot slot zullen, mede aan de hand van het aantal klachten over een bepaald onderwerp, afspraken gemaakt worden ter verbetering van de kwaliteit en ter voorkoming van klachten in de toekomst. Aan de hand van het klachtenregistratieformulier wordt de klacht in het klachtenregister opgenomen.

Schriftelijke klachten
De klacht wordt in het klachtenregister geregistreerd. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een brief met een officiële reactie, ondertekend door de officemanager.

Inhoud van de brief

Het gaat er in de antwoordbrief niet zozeer om een oordeel te geven of de klacht al dan niet gegrond is, maar om aan te geven wat de reden is van het handelen dat aan de klacht ten grondslag ligt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan consequenties voor het algemeen beleid. Voorts kan aan de orde komen: snelle behandeling en herstel van fouten, duidelijke informatie over genoemd onderwerp, respect voor andermans mening en/of hulpvaardigheid.

Als de klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin:
datum waarop de brief is ontvangen en informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop procedure, contactpersoon etc.)

Registratie

Een of twee keer per week worden klachten ingevoerd in een database. Alle gegevens worden ingevuld. Terugbeldatum invoeren waarop verondersteld mag worden dat beloofde vervolgactie is uitgevoerd. Controleren of de klant nu tevreden is.
Bij zeer ernstige klachten wordt een kopie van de klacht aan bestuur gestuurd met verzoek een brief te sturen. Ook in deze gevallen 15 of 21 dagen later nog even bellen en resultaat controleren.
Het resultaat van het terugbeltelefoontje wordt geregistreerd en bij niet bereikt of niet opgelost wordt een nieuwe terugbeldatum ingevoerd.

Rapportage/kwaliteitscontrole

Aan de hand van de verwerkte klachtenformulieren wordt periodiek een rapportage gemaakt van het totaal aantal klachten over de periode en een rubricering van deze klachten. Tevens worden aan de hand van deze rapportage eventuele aandachtspunten en punten ter verbetering van de kwaliteit aangegeven.

Invoering

Naast het hiervoor beschreven passieve systeem van klachtenregistratie is er ook een actief systeem ter evaluatie in voorbereiding. Daarbij moet gedacht worden aan: een uur per week een aantal donateurs benaderen;
op twee spreekavonden per maand 10 evaluatieformulieren uitdelen en laten invullen; incidenteel de contactpersonen van de groepen die het Israëlcentrum bezochten aanschrijven.

Beroepsmogelijkheid

Mocht men ontevreden zijn over de wijze waarop de officemanager van Christenen voor Israël de klacht heeft afgehandeld, dan kan de klager zich schriftelijk tot het bestuur van Christenen voor Israël wenden. Er zal binnen 14 dagen door het bestuur op het beroep worden geantwoord.

Protocol vertrouwenspersoon

Israël Centrum Nijkerk heeft binnen haar organisatie twee interne vertrouwenspersonen aangesteld waar medewerkers en vrijwilligers terecht kunnen voor meldingen over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

Bij ongewenst gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. Daarbij is het van belang dat het gedrag door de persoon als ongewenst wordt beschouwd en dat dit gedrag, naar objectieve maatstaven die in de maatschappij van toepassing zijn, ook als ongewenst wordt beschouwd. Deze procedure is dus vooral gericht op onheuse bejegening.

De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil en biedt opvang. De vertrouwenspersoon bekijkt alle opties met de aangever en inventariseert alle gevolgen van de mogelijkheden. Eventueel overlegt hij met de externe vertrouwenspersoon.

Taken vertrouwenspersoon

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers/vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Vaststellen of de melding past binnen het protocol vertrouwenspersoon.
 • Het ondersteunen en adviseren van werknemers/vrijwilligers.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • De klager informeren en adviseren over de verschillende alternatieve oplossingsmogelijkheden, over de consequenties ervan en over de mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan.
 • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer/vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij een officiële commissie of leiding van de stichting.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van directie en medewerkers bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag waarvan eenmaal per kwartaal schriftelijk verslag uitgebracht wordt aan de directie.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en vrijwilligers. Er is geheimhoudingsplicht.

Bevoegdheden vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden:

 • Het recht tot bemiddelen tussen klager en aangeklaagde en het inwinnen van informatie bij overige betrokkenen.
 • Het op eigen initiatief raadplegen van interne/externe deskundigen en overleggen met de externe vertrouwenspersoon.
 • Het geven van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers over de functie van vertrouwenspersoon.
 • Het begeleiden van de klager bij de melding.
 • Het begeleiden van de klager bij het inschakelen van een hulpverleningsinstantie.
 • De vertrouwenspersonen hebben de bevoegdheid om naar elkaar door te verwijzen.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van beleidsadviezen aan het management van de stichting.
 • Zorgen voor nazorg.
 • De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de directie, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd.
Procedure:
 1. Een medewerker of vrijwilliger die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, agressie en/of geweld, pesten of discriminatie kan bij de vertrouwenspersoon een melding indienen.
 2. Een melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht, waarbij de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke melding. Van een mondelinge melding wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de klager en door de vertrouwenspersoon. De klager krijgt een afschrift van dit verslag. De vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de klager of de procedure moet worden voortgezet. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
 3. Vertrouwenspersoon stelt de directie in kennis van het feit dat hij een melding onderzoekt. Indien de melding de directie betreft, stelt de vertrouwenspersoon het bestuur in kennis.
 4. De vertrouwenspersoon onderzoekt de melding door klager en aangeklaagde buiten elkaars aanwezigheid te horen. Dit horen geschiedt uiterlijk binnen twee weken nadat de melding ingediend is.
 5. Indien de aangeklaagde weigert te worden gehoord, zal de vertrouwenspersoon per aangetekende brief betrokkene uitnodigen alsnog schriftelijk of mondeling te reageren. Voldoet de aangeklaagde niet aan dit verzoek dan wordt de weigering in de procedure opgenomen.
 6. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon, met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen.
 7. Van een strafbaar feit wordt de directie onmiddellijk op de hoogte gesteld.
 8. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen en geeft aan of de melding gegrond of ongegrond is gebleken. Klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het rapport.
 9. De vertrouwenspersoon stuurt het rapport vergezeld van een advies over eventuele maatregelen naar de directie.
 10. Indien klager tijdens de procedure de melding intrekt, wordt dit door de klager, bij voorkeur schriftelijk, aan vertrouwenspersoon meegedeeld.
 11. Na ontvangst van het rapport en advies wordt dit onderwerp op de eerstvolgende agenda van de vergadering van het bestuur geagendeerd tenzij dat de urgentie van de (gevolgen) van de klacht het noodzakelijk maakt dat het bestuur eerder bij elkaar dient te komen.
 12. De directie neemt eventuele maatregelen en stelt hiervan klager en aangeklaagde schriftelijk op de hoogte.

Voor de goede orde wordt hier vermeld dat de vertrouwenspersoon geen oordelen velt en geen oordelende uitspraken doet over een melding en ook geen sancties oplegt. Dit betekent dat in het jaarverslag van de vertrouwenspersoon niet gesproken wordt van meldingen van agressie/geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie maar van meldingen van vermeende agressie/geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie. Deze bovenstaande regeling wordt ieder jaar geëvalueerd door directie en het bestuur

De vertrouwenspersonen voor Israël Producten Centrum zijn per 1 oktober 2019:
Rita Quartel en Chris Innemee. U kunt hen bereiken via vertrouwenspersoon@christenenvoorisrael.nl

De externe vertrouwenspersoon is dhr. M. de Blois.

Code Nalaten

Ten Geleide

De basis van deze code is de code van Nederland Filantropieland uit 2018 / 2019. Christenen voor Israël wil in het geval van nalatenschappen te allen tijde integer handelen. We willen de code daartoe volledig onderschrijven. Van onze medewerkers schenken en nalaten verwachten we dat zij de code ondertekenen..

Nijkerk, februari 2022

Bestuur Christenen voor Israël.

1. Grondprincipes

1.1 Definities en afkortingen

Stichting Christenen voor Israël Nederland = Christenen voor Israël

Toezegger = persoon die aan Christenen voor Israël kenbaar gemaakt heeft dat deze in zijn/haar testament is vermeld.

Potentiële erflater = een persoon waarvan Christenen voor Israël veronderstelt dat er een mogelijkheid is dat die persoon Christenen voor Israël in zijn/ haar testament op zou kunnen nemen.

DDMA = Dutch Dialogue Marketing Association

ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF= Centraal Bureau Fondsenwerving

ICC = International Chamber of Commerce

FWI = Fondsenwervende Instellingen

1.2 Relevante regelgeving

Christenen voor Israël houdt zich aan wet- en regelgeving van de overheid (bv. Algemene Verordening Gegevensverwerking en de ANBI-regelgeving) en aan reglementen en gedragslijnen van relevante verordenende instanties zoals de DDMA (bv. codes over privacy, telemarketing en e-mailwerving), Reclame Code Commissie, CBF (Erkenningsregeling Goede Doelen), ICC/Esomar Marktonderzoek en eigen brancheorganisaties als Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland.

2. Werving

2.1 Christenen voor Israël zorgt ervoor dat elke activiteit op het gebied van communicatie over of werving van nalatenschappen een goed evenwicht bewaart tussen

·         het onaantastbare recht van de (potentiële) erflater om zelf te bepalen hoe de nalatenschap geregeld wordt;

·         de wens van Christenen voor Israël om inkomsten uit nalatenschappen te verwerven.

2.2  Christenen voor Israël (of vertegenwoordiger daarvan) zal bij de werving van nalatenschappen,

·         eerlijk en open zijn;

·         respectvol omgaan met de potentiële erflater zowel bij leven als na overlijden en ook met diens familie, vrienden en verdere omgeving;

·         met alle persoonlijke informatie vertrouwelijk omgaan, tenzij expliciet anders is overeengekomen met betrokkenen;

·         bijzondere aandacht besteden aan de communicatie met kwetsbare personen, zoals mensen die diensten afnemen van de organisatie of een patiëntrelatie hebben, terminaal zieken, rouwende familieleden of vrienden en mensen met lage geletterdheid en/of handicaps c.q. aandoeningen als dementie; en daar in voorkomende gevallen de nodige terughoudendheid in betrachten;

·         zich op geen enkele wijze negatief uitlaten over een andere FWI.

2.3 Christenen voor Israël geeft haar achterban de mogelijkheid om te schenken of na te laten aan de organisatie en/ of aan één van haar projecten. Christenen voor Israël is voorzichtig in het benaderen van potentiële erflaters. Zij benadert hen nooit persoonlijk, maar maakt de mogelijkheid wel kenbaar via haar eigen kanalen. Persoonlijke benadering van potentiële erflaters gebeurt pas, nadat zij zelf contact opgenomen hebben met Christenen voor Israël.

2.4 Christenen voor Israël heeft een klachtenregeling die (ook) van toepassing is voor nalatenschappen.

3. Communicatie

3.1 Ten algemene

Voor de wijze waarop Christenen voor Israël informeert over de manier waarop men een begunstiging aan de organisatie kan vastleggen geldt dat Christenen voor Israël,

·         duidelijk maakt dat de inhoud niet als een op de persoonlijke situatie gericht juridisch, fiscaal of financieel advies bedoeld is.

·         de potentiële erflaters aanraadt om daarover zelf een onafhankelijk deskundig advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een notaris, fiscalist of estate planner.

3.2 Groepsactiviteiten

Bij communicatie over iedere groepsactiviteit (bijeenkomsten, lezingen etc.) is Christenen voor Israël duidelijk over het onderwerp van de bijeenkomst en zal in voorkomende gevallen er expliciet op wijzen dat (ook) nalatenschappen aan de orde komen.

3.3 Persoonlijke gesprekken

Christenen voor Israël neemt in principe niet het initiatief voor een persoonlijk (telefonisch) gesprek.

3.4 Gedrag

Verder geldt voor de vertegenwoordiger van Christenen voor Israël dat deze in het contact,

·         zich nooit intimiderend gedraagt;

·         alles wat ter ore komt als vertrouwelijk beschouwt;

·         geen misbruik maakt van de (eventuele) afhankelijkheid of kwetsbaarheid van de ander;

·         zich onthoudt van op de persoon gerichte juridische, fiscale en financiële adviezen, maar ook van ethische of medische adviezen;

·         potentiële erflaters mededeelt dat deze elke gedane toezegging kan wijzigen zonder een nadere toelichting te geven;

·         bij de voordracht dan wel aanbeveling van een notaris altijd een keuzemogelijkheid biedt dan wel de keuze van de potentiële erflater respecteert;

·         en verder dat deze afwezig zal zijn bij gesprekken tussen erflater en de notaris.

3.5 Persoonlijke relaties

De persoonlijke vertegenwoordiger van Christenen voor Israël,

·         werpt zichzelf niet op als (mede-)erfgenaam;

·         aanvaardt geen giften, loon of cadeaus voor zichzelf;

·         laat zich niet benoemen tot executeur op persoonlijke titel;

·         laat zijn persoonlijke voorkeuren voor bestemmingen nooit doorklinken;

·         zal zich op geen enkele manier persoonlijk voordeel toe-eigenen. Hij/zij zal ieder aanbod in deze direct kenbaar maken bij Christenen voor Israël.

3.5 Betrokkenheid van toezeggers

Wanneer Christenen voor Israël activiteiten onderneemt met betrekking tot toezeggers;

·         zal Christenen voor Israël of haar vertegenwoordiger duidelijk aangeven wat mogelijk is wanneer de toezegger bij het beleid of het werk van de instelling betrokken wil worden;

·         zal Christenen voor Israël de wensen van de toezegger respecteren, indien hij/zij geen verdere communicatie met de organisatie of alleen een nader te bepalen niveau van contact wil.

3.6 Dankbetuigingen

Christenen voor Israël zal alleen dankbetuigingen en attenties aan potentiële erflaters hanteren die van gepaste waarde zijn, wat meestal betekent dat de kosten ervan minimaal moeten zijn. Dat geldt ook voor attenties in de relatiesfeer zoals bv. uitnodigingen voor bijeenkomsten.

3.7 In gesprek over voorwaardelijke nalatenschappen

Met betrekking tot nalatenschappen waaraan een of meerdere voorwaarden c.q. specifieke doelbestemming(en) verbonden gaan worden;

·         licht Christenen voor Israël de toezegger en (potentiële) erflater in over mogelijkheden en realiseerbaarheid van eventuele voorwaarde(n) betreffende de bestedingen;

·         wijst Christenen voor Israël ook op de mogelijkheid van wijzigingen in prioriteiten, inzichten en omstandigheden ten tijde van de toekomstige besteding;

·         mag Christenen voor Israël de (potentiële) erflater verzoeken de voorwaarden c.q. bestemmingen anders te formuleren, opdat de realiseerbaarheid beter gewaarborgd is.

3.8 Vergoeding van testamentkosten door Christenen voor Israël

Christenen voor Israël volgt de aanbeveling van Goede Doelen Nederland dat de testateur zelf betaald voor zijn/ haar testament. Bij hoge uitzondering zal zij de kosten van het testament vergoeden, mits zij hiermee geen ongewenste beïnvloeding uitoefent op de potentiele erflater. Uitzonderingen worden vooraf afgestemd met en goedgekeurd door de directie.

4. Afhandeling

4.1 Over de besteding van voorwaardelijke nalatenschappen

Christenen voor Israël besteedt een nalatenschap altijd volgens de daaraan verbonden testamentaire voorwaarden.

De situatie kan zich voordoen dat Christenen voor Israël niet of slechts gedeeltelijk kan voldoen aan de testamentaire voorwaarden of anderszins geuite wensen over de besteding van de nalatenschap. Als Christenen voor Israël de besteding anders wil uitvoeren, dan zal zij dit in goed overleg doen met de executeur.  In het geval dat de stichting zelf executeur is en de erflater of erflaatster heeft kinderen die erfgenaam zijn, dan zal zij dit in goed overleg hen doen. Christenen voor Israël volgt hierin de geldende wetgeving.

4.2 Over de afhandeling van nalatenschappen

Christenen voor Israël draagt er zorg voor dat de administratieve afhandeling van nalatenschappen wordt uitgevoerd volgens de geldende erfrechtelijke en fiscale regelgeving.

Christenen voor Israël draagt bij aan een voortvarende afhandeling.

Christenen voor Israël zal de executeur en andere betrokkenen bij de afhandeling (i.e. mede-erfgenamen en andere belanghebbenden) met respect behandelen.

4.3 Over het optreden als executeur

Christenen voor Israël zal alleen optreden als executeur als er voldoende deskundigheid aanwezig c.q. beschikbaar is om dit goed te doen.

Christenen voor Israël zal bij voorkeur niet optreden als executeur als er conflicterende belangen zijn aangaande de erfenis.