Info en contact

Welkom bij Christenen voor Israël, de grootste Israëlfamilie van Europa! Heeft u een vraag, opmerking of tip voor ons? Of wilt u een wijziging doorgeven over uw abonnement op Israël Aktueel? Hier vindt u alle informatie.

DJI_0051
Nederland

Christenen voor Israël
Postbus 1100
3860 BC Nijkerk
033 245 88 24

België

Dendermondsesteenweg 149/004
2830 Willebroek (België)

Israëlcentrum

Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk

Ma - vrij
09.00 – 17.00 uur

Za
10.00 - 16.00 uur*

*Alleen IPC-winkel en tentoonstelling

Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op veelgestelde vragen.

U kunt online doneren door hier te klikken, of maak zelf een gift over naar NL87 ABNA 0513 852 905 t.n.v. Christenen voor Israël in Nijkerk. Een vermelding is dan niet nodig.

Wilt u voor een specifiek project doneren? Maak dan een gift over naar NL38 ABNA 0529 310 252 t.n.v. Christenen voor Israël, o.v.v. het project dat u wilt steunen.


Contact met een afdeling
 • Algemeen: info@cvi.nl
 • Secretariaat: secretariaat@cvi.nl
 • Redactie Israël Aktueel: krant@cvi.nl
 • Schenken en nalaten: schenken@cvi.nl
 • Businessclub: bouwenmetisrael@cvi.nl
 • Scholenwerk: scholen@cvi.nl

Samenstelling bestuur

 • Frank Heikoop (26 november 1962), voorzitter
 • Frans de Lange (13 oktober 1965), vicevoorzitter
 • Jan van Dijk (18 augustus 1956), secretaris
 • Hans Arendse (8 december 1965), penningmeester
 • Leon Meijer (20 januari 1964)
 • Gerard Krol (17 februari 1958)
 • David Vandeputte (26 februari 1969)
 • Maryse Benard (7 oktober 1976)
 • Annemarie Elenbaas (11 februari 1980)


Directie

Frank van Oordt


Beloningsbeleid


Bezoldigingsbeleid
Beloning wordt gegeven conform inhoud en zwaarte functie, met dien verstande dat Christenen voor Israël een terughoudend beloningsbeleid hanteert, omdat de baten worden opgebracht vanuit gaven van mensen die vaak niet veel te besteden hebben, maar verbonden zijn met Israël en daar uitdrukking aan willen geven. De arbeider is echter ook zijn loon waard. Het salaris wordt getoetst aan het format van Goede Doelen Nederland en er wordt voor gezorgd dat er ruim onder de aangegeven norm gebleven wordt.


Vergoeding bestuurders
Het bestuur van Christenen voor Israël ontvangt geen bezoldiging.


Salarisregeling medewerkers
Eigen regeling, waarbij uitgegaan wordt dat Christenen voor Israël afhankelijk is van donateurs die zelf niet teveel te besteden hebben. Er worden geen bovenmatige salarissen betaald en waar met vrijwilligers gewerkt kan worden, wordt dat ook gedaan.


Nevenfuncties


 • F.J. van Oordt | hoofdfunctie: directeur Christenen voor Israël 
 • F.A.J. Heikoop | hoofdfunctie: predikant | nevenfunctie: geen
 • F. de Lange | hoofdfunctie: directeur stichting GlobalRize | nevenfunctie: geen
 • J. van Dijk | hoofdfunctie: vrijwilliger Christenen voor Israël | nevenfunctie: geen
 • R. Fluit | hoofdfunctie: voorganger/pastor/accountant | nevenfunctie: geen
 • A.E.J. Arendse | hoofdfunctie: accountant | nevenfunctie: kerkrentmeester
 • L.E. Meijer | hoofdfunctie: wethouder | nevenfunctie: lid hoofdbestuur politieke partij
 • G. J. Krol | hoofdfunctie: predikant | nevenfunctie: geen
 • D. Vandeputte | hoofdfunctie: vastgoedexpert | nevenfunctie: voorzitter Christenen voor Israël - België
 • M. Benard | hoofdfunctie: maatschappelijk werker | nevenfunctie: geen
 • A. Elenbaas | hoofdfunctie: advocaat arbeidsrecht | nevenfunctie: geen

De statuten van stichting Christenen voor Israël kunt u downloaden in pdf-formaat via deze link.

Jaarverslagen


Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014 


CBF


Bekijk ons CBF erkenningspaspoort


ANBI


Christenen voor Israël is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften aan Christenen voor Israël aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-nummer van Stichting Christenen voor Israël is: 007649733.

Meerjarenbeleidsplan 2019 tot en met 2022

Missie
1. Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël.

2. Solidariteit met Israël en het Joodse en het Joodse volk metterdaad, onder andere door middel van het verlenen van steun in Israël en de Bijbelse gebieden.


Visie

Christenen voor Israël geeft betrouwbare informatie over en roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. 

Op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen, profileert zij zich als een organisatie die waarmaakt, waartoe zij in haar statuten oproept. Allereerst om christenen te overtuigen van de Bijbelse boodschap over Israël. Integer, volhardend, respectvol, luisterend naar elkaars argumenten en doortastend. Daarnaast steunt zij Israël metterdaad door (financiële) hulp te bieden aan diverse projecten in Israël en de Bijbelse gebieden.

Bij al haar activiteiten laat zij zich leiden door de Bijbel, het gezaghebbend en betrouwbaar Woord van God. Alle beloften die God aan het Joodse volk heeft gegeven, zijn betrouwbaar en zullen ook aan hun vervuld worden.


Omgevingsanalyse


Overheden
Christenen voor Israël heeft geen politieke binding, maar bevindt zich wel voortdurend in het politieke krachtenveld. Het snijvlak tussen theologie en politiek is – als het over Israël gaat – vaak flinterdun. Christenen voor Israël houdt zich aan de wettelijke bepalingen en wil een betrouwbare organisatie zijn; zij laat zich toetsen door het CBF.


Samenleving
Israël is voortdurend in de samenleving, in de politiek, in de theologie en in de media onderwerp van gesprek. Er is positieve aandacht voor Israël, maar we moeten constateren dat het anti-Israël sentiment overheerst. Zij ziet het aantal zogenaamde incidenten, uitingen van Jodenhaat, toenemen. Dit blijkt niet alleen uit rapporten, maar ook uit het aantal Joden dat uit Europa vertrekt en ook daadwerkelijk alija maakt.


Organisatie
Onze organisatie komt meer en meer onder druk te staan van de publieke en religieuze opinie. De afkeer in seculier Nederland voor Israël geldt ook voor onze stichting, haar missie en visie. Toch mag dit ons nooit afleiden van onze doelstelling.


Toekomst
Christenen voor Israël zal zich verder gaan profileren op internet om positieve uitingen te creëren en te ondersteunen. Daarnaast willen we de bijeenkomsten in het land verder uitbouwen en nog meer aanwezig zijn op het kerkelijke erf. De afdeling Educatie bij Christenen voor Israël zal dan ook verder versterkt worden en positieve initiatieven in kerk en samenleving t.a.v. Israël zullen we ondersteunen.

Om onze missie te kunnen verwezenlijken zullen we ons vooral richten op het versterken van het gevoel van gemeenschap zijn. Daarbij zullen we ook de mogelijkheden van internet en sociale media benutten.


Strategisch in te zetten middelen

Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld bereiken we door het:


 • Uitgeven van diverse bladen; de gratis krant Israël Aktueel, het blad Profetisch Perspectief, het Isreality Magazine voor jongeren, het kinderblad TOV!Club, het blad Israël en de kerk voor ambtsdragers, het magazine Israel Today.
 • Bieden van brede informatie over ons werk en nieuws over Israël via websites Christenen voor Israël, Israël Today, Isreality, TOV!
 • Geven van Bijbelstudies door Israël predikant en onze andere sprekers
 • Organiseren van zangavonden met toespraken over Israël
 • Verzorgen van Israël themabijeenkomsten in Nijkerk
 • Verzorgen van tournees met gastsprekers uit Israël
 • Organiseren van en of deelnemen aan manifestaties, symposia, beurzen en conferenties
 • Actief jongerenwerk (Isreality) en kinderwerk (TOV!club)
 • Ontwikkelen van bijbelstudiemateriaal (o.a. Focus op Israël)
 • Maken en onderhouden van contacten met politieke, religieuze, maatschappelijke (Joodse) organisaties en media o.a. door het aanbieden van studiereizen naar Israël
 • Organiseren van business events met ondernemers
 • Actief gebruiken van sociale media
 • Organiseren van een jaarlijkse zomertentoonstelling in het Israëlcentrum
 • Bevorderen van actieve werkgroepen of afdelingen wereldwijd
 • Stimuleren van gebed o.a. door verspreiden van een gebedskalender en door (organiseren van) gebedssamenkomsten


De strategische middelen worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.


Solidariteitsacties in en voor Israël

Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad bereiken we door:


 • De jaarlijkse tulpenactie ter bemoediging
 • Breng de Joden thuis: ondersteuning bij de emigratie van Joden uit de voormalige Sovjetunie, uit Frankrijk en andere delen van de wereld naar Israël
 • Het Jaffa Project: zij biedt hulp in velerlei vorm aan Joodse en Arabische kansarme jeugd
 • Het Shalomfonds: ondersteuning van – maandelijks te bepalen – projecten in Israël
 • Het ondersteunen van gaarkeukens: Hineni verzorgt warme maaltijden in Jeruzalem
 • Het verstrekken van voedselpakketten in Oekraïne aan Joodse ouderen en gezinnen
 • Het ondersteunen van o.a. het werk van Hineni die zich inzet om kinderen met een (oorlogs)trauma te begeleiden
 • Het ondersteunen van het centrum voor Joodse studies in Savyon: Joodse kinderen bekend maken met hun eigen geschiedenis
 • Hulp aan christen Arabieren via kerken en instellingen in o.a. Bethlehem en Jeruzalem
 • De Jeruzalem 3000 club: steunen van diverse projecten voor kinderen in Israël
 • Via Christians Friends of Israeli Communities (CFOIC) ondersteunen van Joodse gemeenschappen in de Bijbelse gebieden
 • Het ondersteunen van Holocaust overlevenden in Israël
 • Het ondersteunen van Aleh Jeruzalem. die meervoudig ernstig gehandicapte kinderen medische, onderwijskundige en rehabilitatieve zorg aanbiedt

Donateurs

Christenen voor Israël doet haar werk met de middelen die haar door haar donateurs zijn toevertrouwd. Het beleid is erop gericht om zorgvuldig met de middelen om te gaan. De donaties uit bijdragen, collectes en erfstellingen is vrij stabiel en is ongeveer zes miljoen euro per jaar. Het streven is om de giften voor de periode 2019-2022 stabiel te houden. Opgemerkt zij, dat een belangrijke inkomstenbron nalatenschappen zijn en deze zijn moeilijk te voorzien. Dit betekent dat de jaarlijkse begroting conservatief wordt vastgesteld.

Nijkerk, april 2019

Christenen voor Israël zal bij de werving, het beheer en de besteding van de voor het goede doel verkregen middelen alles in het werk stellen om het vertrouwen in de organisatie waar te maken en te bevorderen.


De belanghebbenden

Christenen voor Israël heeft met de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van charitatieve instellingen erkent Christenen voor Israël verantwoordelijkheden jegens:

 • De gever
  waarbij onder de gever wordt verstaan alle personen, groepen en instanties die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.

 • Het begunstigde doel
  waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door Christenen voor Israël bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen.

 • De medewerker
  waarbij onder medewerker wordt verstaan een natuurlijke persoon (m-v) die op grond van een overeenkomst met Christenen voor Israël daadwerkelijk werkzaam is bij de stichting.

 • De collega-instelling
  waarbij onder collega-instelling wordt verstaan de instellingen welke zich voor hun fondsenwerving op de Nederlandse samenleving richten.

 • De samenleving
  Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen Christenen voor Israël functioneert.


Basiswaarden

Christenen voor Israel stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden. Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en integriteit:

 1. respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy, van de eigen identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen;
 2. openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard;
 3. betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat Christenen voor Israel professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat Christenen voor Israel zich juist en volledig verantwoordt;
 4. kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen;
 5. integriteit betekent dat Christenen voor Israël zich erop heeft ingericht recht te doen aan al onze belanghebbenden.


Uitwerking van basiswaarden

De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van Christenen voor Israël ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van Christenen voor Israel met de gever en met het begunstigde doel, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor hun verhouding tot de maatschappij.

Naleving van de gedragscode betekent:

1. dat de gever erop vertrouwen kan, dat

 • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
 • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
 • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
 • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
 • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren
  2. dat de begunstigde erop vertrouwen kan, dat
  • er met respect zal worden gehandeld
  • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren
  3. dat de medewerker erop vertrouwen kan, dat

  • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op zijn of haar werkzaamheden
  • goede voorwaarden worden geschapen voor zijn of haar inzet
  • hij of zij op passende wijze wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet
   4. collega-instellingen erop kunnen vertrouwen, dat

   • onderling respect wordt betoond
   • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
   • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
   • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan
   5. dat de samenleving erop kan vertrouwen, dat

   • men zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, aan integer handelen, alsmede aan de principes van de democratische rechtsstaat
   • te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante groeperingen over het eigen functioneren


   Slotbepalingen

   Christenen voor Israël is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke acceptatie en het imago van de charitatieve fondsenwervende branche als geheel.

   Christenen voor Israël streeft naar samenwerking, zowel binnen de branche als met andere betrokken partijen.

   Christenen voor Israël biedt iedereen de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de organisatie.

   Definitie

   Elke vraag, opmerking, melding of reactie van een klant waaruit blijkt dat aan zijn verwachting niet is voldaan door de organisatie (definitie IKM-3000).


   Doelstellingen

   Dit is een protocol voor het omgaan met alle klachten die bij de stichting Christenen voor Israël Nederland binnenkomen. Daarbij gelden voor het klachtenprotocol de volgende doelstellingen:

   • betrokken medewerkers handelen klachten op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze af
   • de huidige servicegraad naar abonnees, klanten en leveranciers te verhogen
   • om bestuur en/of management inzicht te verschaffen in het totale aantal, de soort en de ernst van klachten; dit kan leiden tot aanbevelingen in de werkprocessen.


   Wijze van binnenkomst

   mondeling (bij bezoek aan het centrum en/of tijdens spreekavonden e.d.), telefonisch of schriftelijk (brief, e-mail).


   Algemeen

   • Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk in behandeling te worden genomen.
   • Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt de klager zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
   • Klachten zijn voor het Christenen voor Israël een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Christenen voor Israël heeft.
   • In verband met deze procedure is voor Christenen voor Israël de officemanager verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het klachtenbeleid zowel in- als extern.
   • Tenminste eenmaal per kwartaal zal tussen de directeur en de officemanager een evaluatie plaatsvinden over de ingediende klachten om:
    • de kwaliteit van de organisatie in dezen te toetsen
    • de structurele signalen zo vroeg mogelijk te onderkennen
    • de communicatie met de doelgroep te verbeteren

    De office-manager draagt ten behoeve van de evaluatie zorg voor rubricering van de klachten en bereidt de evaluatie schriftelijk voor

   • Klachten kunnen betrekking hebben op alle deeltaken van Christenen voor Israël; zoals bijvoorbeeld de fondswerving, ledenadministratie, telefoon, spreekavonden, bestellingen goederen etc. In zoverre de klacht betrekking heeft op de ledenadministratie wordt deze niet in het klachtenregister opgenomen, maar onmiddellijk hersteld tenzij de relatie anders wenst.


   Procedure

   Mondelinge klachten
   Een medewerker die een mondelinge klacht krijgt handelt deze, indien mogelijk, direct mondeling af. De klager kan ook korte tijd later worden teruggebeld, nadat, indien wenselijk, overleg is gevoerd met betrokkene en/of de office-manager. De klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de klager. Soms kan het nuttig zijn ook een afschrift van een mondeling antwoord naar de klager te sturen. Dit gaat in overleg met de office-manager. De afhandeling van de klacht wordt vastgelegd op het klachtenformulier.


   Telefonische klachten
   Klachten via de telefoon worden direct op het klachtenregistratieformulier opgenomen. Indien mogelijk worden de klachten direct afgehandeld. Alle formulieren worden zo spoedig mogelijk aan de officemanager ter hand gesteld. De niet direct af te handelen klachten worden door de officemanager ter behandeling overgenomen. Alle acties in het afwikkelingsproces worden op het klachtenformulier genoteerd, evenals de definitieve afhandeling naar de klager. Alle formulieren worden daarna geïnventariseerd en gerubriceerd. Tot slot zullen, mede aan de hand van het aantal klachten over een bepaald onderwerp, afspraken gemaakt worden ter verbetering van de kwaliteit en ter voorkoming van klachten in de toekomst. Aan de hand van het klachtenregistratieformulier wordt de klacht in het klachtenregister opgenomen.


   Schriftelijke klachten
   De klacht wordt in het klachtenregister geregistreerd. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een brief met een officiële reactie, ondertekend door de officemanager.


   Inhoud van de brief

   Het gaat er in de antwoordbrief niet zozeer om een oordeel te geven of de klacht al dan niet gegrond is, maar om aan te geven wat de reden is van het handelen dat aan de klacht ten grondslag ligt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan consequenties voor het algemeen beleid. Voorts kan aan de orde komen: snelle behandeling en herstel van fouten, duidelijke informatie over genoemd onderwerp, respect voor andermans mening en/of hulpvaardigheid.

   Als de klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin:
   datum waarop de brief is ontvangen en informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop procedure, contactpersoon etc.)


   Registratie

   Een of twee keer per week worden klachten ingevoerd in een database. Alle gegevens worden ingevuld. Terugbeldatum invoeren waarop verondersteld mag worden dat beloofde vervolgactie is uitgevoerd. Controleren of de klant nu tevreden is.
   Bij zeer ernstige klachten wordt een kopie van de klacht aan bestuur gestuurd met verzoek een brief te sturen. Ook in deze gevallen 15 of 21 dagen later nog even bellen en resultaat controleren.
   Het resultaat van het terugbeltelefoontje wordt geregistreerd en bij niet bereikt of niet opgelost wordt een nieuwe terugbeldatum ingevoerd.


   Rapportage/kwaliteitscontrole

   Aan de hand van de verwerkte klachtenformulieren wordt periodiek een rapportage gemaakt van het totaal aantal klachten over de periode en een rubricering van deze klachten. Tevens worden aan de hand van deze rapportage eventuele aandachtspunten en punten ter verbetering van de kwaliteit aangegeven.


   Invoering

   Naast het hiervoor beschreven passieve systeem van klachtenregistratie is er ook een actief systeem ter evaluatie in voorbereiding. Daarbij moet gedacht worden aan: een uur per week een aantal donateurs benaderen; op twee spreekavonden per maand 10 evaluatieformulieren uitdelen en laten invullen; incidenteel de contactpersonen van de groepen die het Israëlcentrum bezochten aanschrijven.


   Beroepsmogelijkheid

   Mocht men ontevreden zijn over de wijze waarop de officemanager van Christenen voor Israël de klacht heeft afgehandeld, dan kan de klager zich schriftelijk tot het bestuur van Christenen voor Israël wenden. Er zal binnen 14 dagen door het bestuur op het beroep worden geantwoord.

   Israël Centrum Nijkerk heeft binnen haar organisatie twee interne vertrouwenspersonen aangesteld waar medewerkers en vrijwilligers terecht kunnen voor meldingen over ongewenst gedrag zoals:


   • agressie en geweld
   • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
   • pesten
   • discriminatie

   Bij ongewenst gedrag gaat het om de aantasting van de persoonlijke integriteit. Daarbij is het van belang dat het gedrag door de persoon als ongewenst wordt beschouwd en dat dit gedrag, naar objectieve maatstaven die in de maatschappij van toepassing zijn, ook als ongewenst wordt beschouwd. Deze procedure is dus vooral gericht op onheuse bejegening.

   De rol van een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon onderneemt alleen iets als de aangever dat zelf wil en biedt opvang. De vertrouwenspersoon bekijkt alle opties met de aangever en inventariseert alle gevolgen van de mogelijkheden. Eventueel overlegt hij met de externe vertrouwenspersoon.


   Taken vertrouwenspersoon

   De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:


   • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers/vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
   • Vaststellen of de melding past binnen het protocol vertrouwenspersoon.
   • Het ondersteunen en adviseren van werknemers/vrijwilligers.
   • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
   • De klager informeren en adviseren over de verschillende alternatieve oplossingsmogelijkheden, over de consequenties ervan en over de mogelijkheden (en eventuele beperkingen) daarvan.
   • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer/vrijwilliger de zaak aan de orde wil stellen bij een officiële commissie of leiding van de stichting.
   • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
   • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
   • Het adviseren en ondersteunen van directie en medewerkers bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
   • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag waarvan eenmaal per kwartaal schriftelijk verslag uitgebracht wordt aan de directie.


   Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers en vrijwilligers. Er is geheimhoudingsplicht.


   Bevoegdheden vertrouwenspersoon

   De vertrouwenspersoon heeft de volgende bevoegdheden:


   • Het recht tot bemiddelen tussen klager en aangeklaagde en het inwinnen van informatie bij overige betrokkenen.
   • Het op eigen initiatief raadplegen van interne/externe deskundigen en overleggen met de externe vertrouwenspersoon.
   • Het geven van voorlichting aan medewerkers en vrijwilligers over de functie van vertrouwenspersoon.
   • Het begeleiden van de klager bij de melding.
   • Het begeleiden van de klager bij het inschakelen van een hulpverleningsinstantie.
   • De vertrouwenspersonen hebben de bevoegdheid om naar elkaar door te verwijzen.
   • Gevraagd en ongevraagd geven van beleidsadviezen aan het management van de stichting.
   • Zorgen voor nazorg.
   • De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken uitsluitend verantwoording schuldig aan de directie, waarbij de vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd.


   Procedure


   1. Een medewerker of vrijwilliger die geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, agressie en/of geweld, pesten of discriminatie kan bij de vertrouwenspersoon een melding indienen.
   2. Een melding kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht, waarbij de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke melding. Van een mondelinge melding wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend door de klager en door de vertrouwenspersoon. De klager krijgt een afschrift van dit verslag. De vertrouwenspersoon adviseert en overlegt met de klager of de procedure moet worden voortgezet. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen.
   3. Vertrouwenspersoon stelt de directie in kennis van het feit dat hij een melding onderzoekt. Indien de melding de directie betreft, stelt de vertrouwenspersoon het bestuur in kennis.
   4. De vertrouwenspersoon onderzoekt de melding door klager en aangeklaagde buiten elkaars aanwezigheid te horen. Dit horen geschiedt uiterlijk binnen twee weken nadat de melding ingediend is.
   5. Indien de aangeklaagde weigert te worden gehoord, zal de vertrouwenspersoon per aangetekende brief betrokkene uitnodigen alsnog schriftelijk of mondeling te reageren. Voldoet de aangeklaagde niet aan dit verzoek dan wordt de weigering in de procedure opgenomen.
   6. Indien noodzakelijk kan de vertrouwenspersoon, met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, horen.
   7. Van een strafbaar feit wordt de directie onmiddellijk op de hoogte gesteld.
   8. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen en geeft aan of de melding gegrond of ongegrond is gebleken. Klager en aangeklaagde ontvangen een afschrift van het rapport.
   9. De vertrouwenspersoon stuurt het rapport vergezeld van een advies over eventuele maatregelen naar de directie.
   10. Indien klager tijdens de procedure de melding intrekt, wordt dit door de klager, bij voorkeur schriftelijk, aan vertrouwenspersoon meegedeeld.
   11. Na ontvangst van het rapport en advies wordt dit onderwerp op de eerstvolgende agenda van de vergadering van het bestuur geagendeerd tenzij dat de urgentie van de (gevolgen) van de klacht het noodzakelijk maakt dat het bestuur eerder bij elkaar dient te komen.
   12. De directie neemt eventuele maatregelen en stelt hiervan klager en aangeklaagde schriftelijk op de hoogte.


   Voor de goede orde wordt hier vermeld dat de vertrouwenspersoon geen oordelen velt en geen oordelende uitspraken doet over een melding en ook geen sancties oplegt. Dit betekent dat in het jaarverslag van de vertrouwenspersoon niet gesproken wordt van meldingen van agressie/geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie maar van meldingen van vermeende agressie/geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten en/of discriminatie. Deze bovenstaande regeling wordt ieder jaar geëvalueerd door directie en het bestuur


   U kunt de vertrouwenspersonen bereiken via vertrouwenspersoon@christenenvoorisrael.nl


   De externe vertrouwenspersoon is dhr. M. de Blois.