Sluiten

Zoeken.

Zeventig volkeren

Door Ds. Willem Glashouwer - 

16 januari 2017

F161124ATT21

Vlaggen bij het VN-gebouw in New York. - Foto: Flash90

Gisteren kwamen zeventig naties samen in Parijs om buiten Israël om te beslissen over de tweestatenoplossing; over de verdeling van het beloofde land. Ds. Willem J.J. Glashouwer is er niet gerust op dat de volken dit zomaar ongestraft kunnen doen. In deze analyse legt hij uit waarom.

Wie de ontwikkelingen in het Midden Oosten jaar op jaar volgt, zal het niet ontgaan zijn dat indertijd, in november 2012, de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met grote meerderheid (138 voor – 9 tegen – 41 onthoudingen) een resolutie hebben aangenomen waarin aan ‘de Palestijnen’ de status van een Palestijnse Staat werd toegekend die als waarnemer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties mag bijwonen.

De naties van deze wereld lijken geen enkel idee te hebben van de diepte, de wortel en het hart van dit conflict.

Sindsdien volgen de Pro-Palestijnse en anti-Israël resoluties elkaar in een sneltreinvaart op. Met als climax de onlangs gehouden stemming in de Veiligheidsraad over de Joodse dorpen in de Bijbelse gebieden van Judea en Samaria waarbij Amerika geen gebruik maakte van haar vetorecht, en dus Israël in de kou liet staan. Vanwege de beoogde tweestatenoplossing: de verdeling van het land. Wat de Heere daarvan vindt – bij monde van de profeet Joel – daarover later.

Het lijkt een overwinning voor de zaak van ’mensenrechten’, maar betekent ten diepste een beloning voor haat en terreur. – Ook offert dit het recht van het Joodse volk op om in vrede en veiligheid te wonen. Zowel de vóórstemmers als de landen die zich van stemming onthouden hebben, zijn hiervoor verantwoordelijk. En de Heere zal niet onschuldig houden wie zich vergrijpt – direct of indirect – aan Zijn eerstgeboren zoon Israël (Matteüs 25:31-34, 41).

‘Salamitactiek’
De naties van deze wereld lijken geen enkel idee te hebben van de diepte, de wortel en het hart van dit conflict. Ze lijken niet te beseffen dat de leiders van de Palestijnen en hun islamitische bondgenoten er gewoon op uit zijn de Joodse Staat Israël te vernietigen. Deze leiders en hun bondgenoten erkennen de legitimiteit van de Joodse staat Israël niet. En ze zijn ten diepste ook niet geïnteresseerd in een tweestatenoplossing. Ze hebben uiteindelijk een andere agenda: een Jodenvrije, geheel Arabische moslimstaat Palestina, op het totale grondgebied van het huidige Israël, inclusief de gehele stad Jeruzalem.

De op dit moment voorgestelde ‘Palestijnse Staat’ op de Westelijke Jordaan-oever, Gaza en Oost-Jeruzalem is slechts de eerste stap in een ‘salamitactiek’: plakje-voor-plakje. Uiteindelijk gaat het echter om de hele worst. Maar als je de Bijbel gelooft, dan weet je dat dat ze van dit streven ooit zelf het grootste slachtoffer zullen worden.

De in november 2012 aangenomen resolutie erkende (opnieuw) niet het recht van Israël’s soevereiniteit over Jeruzalem en wilde (opnieuw) terug naar de grenzen van vóór 1967. Daarmee zouden de ‘Palestijnen’ de controle krijgen over de gehele Oude Stad van Jeruzalem, inclusief de berg Sion, de Olijfberg, de Joodse wijk, de Klaagmuur, etc.

Falsificatie
Van Unesco mag de ‘Tempelberg’ trouwens niet meer zo genoemd worden, maar moet met zijn Arabische naam aangeduid worden. Deze officiële organisatie van de Verenigde Naties neemt dus deze radicaal islamitische falsificatie van de geschiedenis over. Als onderdeel van de nimmer aflatende jihad, de heilige oorlog, verklaarden de moslims ineens dat op de berg Sion/Moria nooit een Joodse Tempel gestaan heeft, maar dat deze berg in het hart van Jeruzalem altijd een islamitische ‘heilige plaats’ geweest is.

Onder de islamitische overheersing van Israël in de afgelopen eeuwen bestond bij de ‘Palestijnen’ 1400 jaar lang geen interesse in Jeruzalem. Pas toen in de negentiende eeuw de Joden begonnen terug te keren naar het beloofde land, raakten de Arabieren geïnteresseerd. Jordanië bezette illegaal van 1948-1967 de Westelijke Jordaanoever, maar zelfs toen legden de ‘Palestijnen’ geen claim op Jeruzalem.

Mahmoud Abbas heeft meerdere keren verklaard dat hij alle grondgebied van een te vormen ‘Palestijnse Staat’ zou schoonvegen van Joden, inclusief Oost-Jeruzalem.’ Ethnic cleansing heet dat. Terug naar de situatie onder de bezetting door Jordanië van 1948-1967. Toen werden alle Joden verdreven uit de Oude Stad en tientallen Joodse huizen en synagogen verwoest en ontheiligd – soms tot openbare toiletten gemaakt. Joodse en ook christelijke ‘heilige plaatsen’ zullen niet de bescherming meer hebben die ze nu onder de staat Israël wel hebben.

Parijs
Over die verdeelplannen van de Verenigde Naties en van de zeventig volkeren die bij elkaar waren in Parijs op 15 januari (zondag!) 2017 om een tweestatenoplossing op te dringen en om de Joodse dorpen te ontmantelen zodat Joden uit dit deel van het beloofde land weggevaagd kunnen worden – ethnic cleansing – heeft de Allerhoogste een heel duidelijke mening.

De profeet Joel 3:1-2 zegt erover: “Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden …”

Bid dat de leiders van de wereld en de politieke leiders in Nederland Israël zullen zegenen

Hoe dat alles ook zijn zal: de HEERE strijdt aan de zijde van Zijn volk.

Het getal 70 verschijnt keer op keer in de Bijbel en in Joodse geschriften. Naast de zeventig volken, talen en geofferde runderen op Soekot, trok Jakob met zeventig zielen naar Egypte, stelde Mozes zeventig oudsten aan, leefde koning David zeventig jaar en duurde de Babylonische ballingschap zeventig jaar. Volgens de rabbijnen heeft God zeventig namen en zijn er zeventig facetten aan de Thora. En tenslotte is de getalswaarde van Gog en Magog dus ook gelijk aan zeventig. Geen toeval dat het zeventig volkeren waren die daar in Parijs bijeenkwamen? Begin van een desastreuze ontwikkeling die tenslotte de hele wereld zal meeslepen?

Gods Woord
Hoe dat alles ook zijn zal: de HEERE strijdt aan de zijde van Zijn volk. Eenmaal zal de ‘macht’ van Allah en van alle machten der duisternis openlijk gebroken worden. Eenmaal treedt de Heere handelend op ten gunste van Zijn volk Israël, opdat de volkeren zullen weten Wie waarlijk God is: de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Here Jezus Christus, bij wie vergeleken alle andere ‘goden’ afgoden blijken te zijn. Eind goed, al goed.

Hoe de dingen zich ook zullen voltrekken – Gods Woord zal absoluut vervuld worden: tenslotte loopt het uit op de Komst van de Messias van Israël, de Koning der Koningen en Heer der heren, Jezus Christus. Dan zal in vervulling gaan wat Paulus schrijft in Filippenzen 2:9-11: “…Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader”!

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda