Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Wereldwijd gebed

Door Marianne Glashouwer - 

25 maart 2024

2021 CVI website (17)

Gebedsdag in het Israël Centrum in Nijkerk met Opperrabbijn Jacobs | Foto: CvI

‘Het is Poerim, het feest van trots en vrolijkheid’, kopt het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Het feest van de Joodse koningin Esther. Het is 2500 jaar geleden dat de Perzische koning Ahasveros het bevel gaf om het hele Joodse volk te vernietigen. Dit was het plan van de grote antisemiet Haman. Toen Mordechai hoorde van Hamans plannen, riep hij Esther op om alle Joden aan te sporen om te vasten en te bidden tot God om deze tragedie af te wenden. Door gebed en vasten kreeg Esther moed om te pleiten voor haar volk bij de koning. Zo werd door de wijze raad van Mordechai en het moedige optreden van Esther dit plan verijdeld en kon het Joodse volk de slachting afwenden en de overwinning behalen.

De vastendag voor Poerim viel dit jaar op donderdag 21 maart. Vanuit de Kotel in Jeruzalem was er een rechtstreekse uitzending om wereldwijd te bidden voor de gegijzelden. Gesprekken met familieleden van de slachtoffers werden uitgezonden.

Honderden Joden stonden bij de Klaagmuur om te bidden en op de sjofar te blazen. Joden verspreid over de hele wereld werden opgeroepen om samen te bidden tot de Allerhoogste: ‘Shema Yisraël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad’. Hoor Israël, de Heere is onze God; de Heere is een.

Gebedsdag in het Israëlcentrum

De grote zaal in ons Israëlcentrum in Nijkerk was die donderdagmiddag geheel gevuld met christenen die deze wereldwijde Joodse gebedsdag wilden meebeleven. Opperrabbijn Jacobs gaf uitleg over wat er gebeurde bij de Muur in Jeruzalem. Joodse vrienden waren aanwezig.

Mijn man Willem sprak erover hoe Ruth zich vastklemt aan Naomi en zegt: “Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Heere mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u”.

Ieder die aanwezig was kon de woorden van Ruth beamen en vond het een voorrecht om deze middag samen met Gods Joodse volk voor Zijn aangezicht te komen en mee te bidden voor de vrijlating van de gegijzelden en de overwinning op het kwade, op de Haman van deze tijd: Hamas.

Gods 'telefoonnummer'

Het gebed is een machtig wapen. We waren jaren geleden in Canada voor een conferentie over Israël. Iemand vroeg me: ‘Ken je het telefoonnummer van God?’ In eerste instantie vond ik het nogal oneerbiedig, zo‘n vraag. ‘Ik meen het serieus hoor, zoek het maar op in je Bijbel, het telefoonnummer van God vind je in Jeremia 33:3.’

Daar staat: “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet”. Hij voegde eraan toe: ‘En dat telefoonnummer is nooit in gesprek!’

Een familie die dat ‘telefoonnummer’ vaak gebeld heeft is de familie Ten Boom. De grootvader van Corrie begon al in 1844 met een bidstond voor het Joodse volk, en de vrede voor Jeruzalem,  een Bijbelse opdracht, die we lezen in Psalm 122: 5.

Familie Ten Boom

Op 28 februari 2024 was het 80 jaar geleden dat vader Casper, zijn kinderen Betsie, Willem, Nollie en Corrie en zijn kleinzoon Peter gearresteerd werden. Ze waren die middag bij elkaar om te bidden voor Israël en de overwinning op de vijand. Ze waren verraden en naar de gevangenis in Haarlem gebracht.

Daar bemoedigde vader Ten Boom de gevangenen met de woorden van Psalm 91, “Wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtige. Ik zeg tot de Heere: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw”.

In de Nieuwsbrief van het Corrie ten Boomhuis staat: ‘De familie Ten Boom heeft generatieslang gebeden en gestreden voor het Joodse volk, mede naar aanleiding van Psalm 122. Het kostte vier leden van de familie het leven, maar toch bleef Corrie een grote liefde houden voor het Joodse volk. Die trouw en liefde voor Gods ‘oogappel’ – het Joodse volk, zijn een voorbeeld voor ons allemaal, ook nu.’

Wereldwijd gebed

Wereldwijd wordt gebeden door Joden en christenen. Onlangs waren mijn man en ik in Roemenië op uitnodiging van een grote kerk in Baya Mare, in het noorden van Roemenië. Er was overweldigend veel belangstelling om vanuit de Bijbel te horen hoe Gods plannen zijn met Zijn volk.

Iedere maandagavond is er nu een gebedsbijeenkomst waar gebeden wordt voor de noden van de Gemeente, en  voor de bewaring van Zijn Joodse volk en voor Israël.

Wat geweldig dat we zo samen, Joden en christenen, wachters  mogen zijn op de muren van Jeruzalem.. De Heere is trouw. Denk aan Jeremia 33:3. Door het offer van de Heere Jezus mogen wij vrijmoedig toetreden naar de troon van genade. Wij mogen ervaren dat het waar is wat koning Salomo bidt bij de inwijding van de tempel in II Kronieken 6: 32 en 33:

“Ook wanneer een vreemdeling die niet tot Uw volk Israël behoort, ter wille van Uw Grote Naam, Uw sterke hand en Uw uitgestrekte arm uit verre lande komt, en men komt bidden in dit huis, hoor Gij dan uit de hemel, de vaste plaats Uwer woning en naar alles wat de vreemdeling tot U roept. opdat alle volken der aarde Uw Naam leren kennen, en U vrezen zoals Uw volk Israël, en weten dat Uw Naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb.”

Wat een prachtig gebed van Salomo en wat een troost voor ons! We kunnen Gods Woord geloven en erop vertrouwen dat Hij doet wat Hij zegt. Hij verhoort de gebeden, die Hij in ons hart legt. Dat heb ik persoonlijk zelf vaak mogen ervaren, juist na mijn gebeden voor de noden in ons gezin bij de Klaagmuur in Jeruzalem...

Marianne Glashouwer

De auteur

Marianne Glashouwer

Marianne Glashouwer is spreekster van Christenen voor Israël. Ze is bekend van de Evangelische Omroep en schreef diverse boeken.

Doneren
Abonneren
Agenda