Sluiten

Zoeken.

Israël in oorlog

Terug naar overzicht

Israël staat terecht in Den Haag - alweer

Door Andrew Tucker - 

19 februari 2024

WhatsApp Image 2024-02-19 at 10.04.57

Vandaag, maandag 19 februari 2024, beginnen de hoorzittingen rond Israël. Foto: Andrew Tucker

Er zijn wereldwijd steeds meer rechtszaken tegen of over Israël. Het rechtssysteem wordt gebruikt om de Joodse staat Israël te delegitimeren en te dwingen de oprichting van een Palestijnse staat toe te staan. Sommige tegenstanders van Israël willen dat de Joodse staat wordt opgeheven en vervangen door een Palestijnse staat met een Arabische meerderheid.

3 zaken tegen Israël

Er lopen momenteel drie zaken voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag.

Onlangs heeft Zuid-Afrika Israël voor het ICJ gedaagd, met de bewering dat Israël genocide pleegt op de Palestijnen. Het Hof besloot op 26 januari dat het "aannemelijk" is dat Israël genocide pleegt (d.w.z. van plan is het Palestijnse volk als volk te vernietigen).

De tweede zaak voor het ICJ is de zaak die "De Staat Palestina" heeft aangespannen tegen de VS voor het verplaatsen van de ambassade in Israël naar Jeruzalem (de Palestijnen stellen dat Jeruzalem geen deel uitmaakt van Israël en dat de VS dus de Conventie van Wenen inzake Diplomatieke Betrekkingen van 1961 schendt).

De derde en misschien wel belangrijkste zaak gaat over de status van de "bezette Palestijnse gebieden". Eind december 2022 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) een resolutie aan waarin het Internationaal Gerechtshof werd gevraagd een "advies" uit te brengen over het "beleid en de praktijken" van Israël in de "bezette Palestijnse gebieden" - d.w.z. Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

Ongeveer 55 landen en drie internationale organisaties zijn hierbij betrokken - de meerderheid van hen staat vijandig tegenover het bestaan en de veiligheid van de Joodse staat Israël.

Deze week - van maandag 19 tot maandag 26 februari 2024 - worden openbare hoorzittingen gehouden in het Vredespaleis in Den Haag, de zetel van het Hof.

Het is de eerste keer sinds het advies over de muur in 2004 dat het Hof mogelijk een oordeel zal geven over de juridische aspecten van het zogenaamde "bezette Palestijnse gebied".

Hoewel het advies van het Hof niet juridisch bindend is, zal een advies dat Israëls bezetting onwettig verklaart zeer invloedrijk zijn en mogelijk gebruikt worden om Israël te dwingen zich eenzijdig terug te trekken uit Judea, Samaria, (Oost-)Jeruzalem en Gaza.

Waarover wordt het ICJ om advies gevraagd?

Op 30 december 2022 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie A/RES/77/247 aan waarin zij, onder verwijzing naar artikel 65 van het Statuut van het Hof, het Internationaal Gerechtshof verzocht een advies uit te brengen (Persbericht van 9 februari 2024). Het relevante deel van de resolutie luidt als volgt

"Verzoekt het Internationaal Gerechtshof, overeenkomstig artikel 65 van het Statuut van het Hof, een advies uit te brengen over de volgende vragen, rekening houdend met de regels en beginselen van het internationaal recht, waaronder het Handvest van de Verenigde Naties, het internationaal humanitair recht, de internationale mensenrechtenwetgeving, relevante resoluties van de Veiligheidsraad, de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad, en het advies van het Hof van 9 juli 2004:

  • Wat zijn de juridische gevolgen van de voortdurende schending door Israël van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk, van de langdurige bezetting, de nederzettingen en de annexatie van het sinds 1967 bezette Palestijnse grondgebied, met inbegrip van maatregelen die tot doel hebben de demografische samenstelling, het karakter en de status van de heilige stad Jeruzalem te wijzigen, en van de goedkeuring van daarmee verband houdende discriminerende wetgeving en maatregelen?
  • Hoe beïnvloeden het beleid en de praktijken van Israël waarnaar wordt verwezen in paragraaf 18 (a) hierboven de juridische status van de bezetting, en wat zijn de juridische gevolgen die voor alle staten en de Verenigde Naties voortvloeien uit deze status?".

Waarom is dit belangrijk?

De Palestijnse politieke leiding (d.w.z. de PLO) bevordert en pusht dit proces. Het is onderdeel van hun welbekende strategie (van de afgelopen decennia) om de internationale instellingen te gebruiken om onderhandelingen te vermijden en een Palestijnse staat te bereiken - zonder voorwaarden of andere veiligheidsgaranties voor Israël. De Palestijnen hebben heel duidelijk gemaakt dat de staat Palestina gebaseerd zal zijn op de islamitische sharia en dat Joden er niet welkom zullen zijn.

Dit is problematisch omdat het Israëls legitieme veiligheidszorgen negeert of terzijde schuift, evenals Israëls legitieme aanspraken op soevereiniteit over de "bezette" gebieden. Als er een Palestijnse staat wordt opgericht, wie garandeert dan dat die niet zal worden geregeerd door Hamas en/of andere Iraanse gevolmachtigden zoals de Palestijnse Islamitische Jihad?

De AVVN-resolutie die het Hof om een oordeel vroeg, werd aangenomen door een minderheid van de VN-lidstaten (slechts 88 staten stemden voor de resolutie en veel staten waren ertegen).

Het is dus een minderheid van staten die deze agenda steunt. De meeste van de 55 landen en niet-gouvernementele organisaties (Organisatie van Islamitische Samenwerking, Liga van Arabische Staten en Afrikaanse Unie) die actief deelnemen aan de juridische procedure in Den Haag ontkennen dat de Joodse staat Israël een legitieme VN-lidstaat is.

Naar verwachting zal een klein aantal staten (het VK, de VS en enkele andere) stellen dat het Hof het onderhandelde vredesproces moet erkennen en respecteren, en geen advies moet uitbrengen.

Wie zijn de rechters?

Er zijn vijftien rechters, elk uit een ander land. Hoewel ze hun land niet "vertegenwoordigen", zullen ze in veel gevallen waarschijnlijk de ideologische/politieke benadering van hun eigen regering volgen.

De onlangs benoemde Libanese president van het Hof (HE Judge Nawaf Salam) heeft eerder verklaringen gepubliceerd die zeer kritisch waren over Israël en waarin hij het "einde van de bezetting" eiste. Hij steunt de erkenning van Palestina als staat en het lidmaatschap van de VN.

Aan de andere kant is de Oegandese rechter (HE Julia Sebutinde) onlangs benoemd tot vice-president van het ICJ. In de zaak "Genocide" verklaarde zij dat Israël geen genocide pleegt omdat het niet de intentie heeft om de Palestijnen als volk uit te roeien. Ze concludeerde -

"Naar mijn respectvolle mening is het geschil tussen de staat Israël en het volk van Palestina in essentie en historisch gezien een politiek geschil, dat vraagt om een diplomatieke of onderhandelde oplossing en om de uitvoering te goeder trouw van alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad door alle betrokken partijen, met het oog op het vinden van een permanente oplossing waarbij het Israëlische en het Palestijnse volk vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan."

Wat zijn de "juridische gevolgen" die kunnen worden erkend in het advies van het Hof?

Het is onmogelijk te voorspellen wat het Hof zal beslissen. Het ICJ moet eerst beslissen of het "jurisdictie" heeft in deze zaak en of het gebruik moet maken van zijn "discretionaire bevoegdheid" om geen advies uit te brengen.

Een of andere compromisbeslissing is het meest waarschijnlijk. Het is denkbaar dat het Hof beslist dat de gevolgen van Israëls "beleid en praktijken" zijn dat de bezetting illegaal is. Maar het is ook mogelijk dat het Hof zal besluiten geen advies uit te brengen over de vraag die door de AVVN is gesteld.

Wat kunnen we doen?

Het is heel belangrijk dat de kerk zich bewust is van wat er gebeurt en hiervoor bidt.

  • Blijf op de hoogte - volg de updates op deze website en op www.thinc-israel.org
  • Bid dat waarheid en gerechtigheid worden bereikt in Den Haag.
  • Bid dat het ICJ geen beslissing zal nemen die de veiligheid van Israël zal ondermijnen of een obstakel zal worden voor echte vrede tussen Joden en Arabieren in het land.
  • Bid dat de stad Jeruzalem beschermd zal worden en niet verdeeld zal raken.
  • Bid voor iedereen in het land - Joden, moslims, christenen en anderen.
  • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
Photo Andrew

De auteur

Andrew Tucker

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. - The Hague Initiative for International Cooperation www.thinc.info

Doneren
Abonneren
Agenda