Sluiten

Zoeken.

'Ik zal Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën moeten heffen'

Door Andrew Tucker - 

10 juni 2022

2021 CVI website (18)

De Oude Stad van Jeruzalem

De Verenigde Naties hebben hun eigen virtuele realiteit geschapen. Week in week uit nemen VN-organen en -agentschappen (die worden gedomineerd door antiwesterse landen) resoluties aan en keuren zij plannen goed die de wereld weerspiegelen zoals zij die graag zouden zien, maar die ver afstaan van de realiteit.

VN-Mensenrechtenraad

De Mensenrechtenraad van de VN (UNHRC) is misschien wel het beste voorbeeld. Vorig jaar (2021) heeft de Raad een open onderzoekscommissie ingesteld voor Israël en de "bezette Palestijnse gebieden". De meeste landen die stemden voor de oprichting van deze COI waren islamitisch, en allemaal antiwesters. Het doel was Israël te veroordelen wegens oorlogsmisdaden.

Drie "deskundigen", die bekend staan om hun anti-Israël vooringenomenheid, werden aangesteld als commissarissen. De voorzitter is Navi Pillay, een uitgesproken criticus van Israël. Deze week, 7 juni 2022, heeft de COI haar eerste rapport gepubliceerd. Zoals verwacht is het eenzijdig en partijdig, de conclusies zijn gebaseerd op feitelijke en juridische onnauwkeurigheden en weerspiegelen het partijdige mandaat.

Het COI baseert zich op de eenzijdige veroordelingen van Israël door VN-organen in de loop der jaren om te concluderen dat de Israëlische bezetting de belangrijkste oorzaak is van de spanningen in de regio en roept op tot dringende actie om "een einde te maken aan de bezetting".

In wezen wordt Israël verantwoordelijk gesteld voor de daden van degenen die ervoor kiezen Joden te doden. Door het illegaal bezetten van “Palestijns land” zet Israël de Palestijnen aan tot geweld.

Deze omgekeerde logica verdraait de werkelijkheid.

Onjuist

In wezen neemt de COI het verhaal over dat de Palestijnen recht hebben op een staat, en dat Israël geen enkel recht heeft om de gebieden te controleren die het tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 heeft veroverd (de Oude Stad van Jeruzalem en omgeving, en Judea en Samaria). Israël is "slechts" een bezettingsmacht, en moet een einde maken aan zijn bezetting van Palestijns grondgebied.

Dit is een totaal onjuist historisch en juridisch verhaal. Het is een feit dat Jeruzalem, evenals Judea en Samaria (die later bekend werden als de "Westelijke Jordaanoever van het Koninkrijk Jordanië") altijd bedoeld waren om deel uit te maken van het “Joodse thuis” (Jewish homeland) in Palestina dat de internationale gemeenschap na de Eerste Wereldoorlog besloot in te stellen. Hoewel de Joden en andere minderheden een belangrijk deel uitmaakten van het geografische landschap van het voormalige Ottomaanse Rijk, kregen de Arabieren de soevereiniteit over het gehele Midden-Oosten, met uitzondering van het klein gebied dat toen bekend stond als "Palestina", waar het Joodse volk zijn thuisland zou mogen vestigen, vanwege hun unieke historische band met het land.

De UNHCR gaat voorbij aan het feit dat de enige reden waarom het Joodse vaderland niet geheel Jeruzalem, Judea en Samaria omvat, is gelegen in de Arabische agressie tegen Israël, die tot doel had de Joodse natie te vernietigen.

De UNHCR negeert ook het feit dat de Arabieren in 1947, en bij vele volgende gelegenheden, hun eigen staat naast de Joodse staat hadden kunnen oprichten, maar er herhaaldelijk voor hebben gekozen dit niet te doen omdat zij weigeren het bestaan van een Joodse staat te aanvaarden.

Vergist u zich niet. Dit is geen kwestie van juridische techniciteit, of louter het doen gelden van historische rechten. Het bestaan van Israël zelf staat op het spel. Jeruzalem, Judea en Samaria vormen het hart van "Palestina". Als Israëls gezworen vijanden deze bergen volledig in handen krijgen, kunnen zij Israël met gemak vernietigen.

Volgende week wordt dit rapport in het Mensenrechtenraad in Genève besproken. Nederland is daar lid van. Het is te hopen dat Nederland het lef heeft om zich kritisch uit te spreken, en een einde te maken aan het anti-Israël houding van de VN.

Lees ook: Hoe komt het dat de VN Israël zo vaak veroordeelt?

Surrealistisch

Er is iets surrealistisch aan dit alles. Waarom zijn Islamitische en andere anti-Westerse naties zo vastbesloten om te voorkomen dat Israël de soevereiniteit krijgt over de Tempelberg en de Oude Stad van Jeruzalem? Waarom veroordelen de volkeren van de wereld de Joden alleen maar omdat zij in Jeruzalem, Judea en Samaria wonen - het land van hun voorvaderen?

Misschien is dit omdat Jeruzalem een "schaal der bedwelming" is die alle omringende naties aan het wankelen brengt (zie Zacharia 12:2). Misschien zien wij de voorbereiding voor de oorlog tegen Jeruzalem die door Ezechiël, Joël, Zacharia en andere profetieën is voorspeld.

De Heer zei dat Hij Jeruzalem tot een “steen”, een "onwrikbare rots" zou maken. Jezus zelf leek deze profetieën te bevestigen toen Hij zei: "Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Lucas 21:24).

Laten wij niet teneergeslagen zijn over deze ontwikkelingen. Laten we in plaats daarvan ijverig zijn in waakzaamheid en gebed. De Heer komt, en Hij zal Israël verlossen van haar vijanden.

Er is geen land ter wereld dat zoveel VN-veroordelingen aan zijn broek heeft hangen als Israël. Dat zou je tot de conclusie kunnen laten komen dat Israël de grootste schurkenstaat ter wereld is. Maar is dat wel zo? Zijn die veroordelingen terecht, of is er meer aan de hand? Waarom neemt het Israëlisch-Palestijnse conflict zo’n grote rol in bij de VN? En hoe zit het eigenlijk met veroordelingen door de VN van andere landen?

Ruben Ridderhof legt het uit in deze explainer!

Photo Andrew

De auteur

Andrew Tucker

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. - The Hague Initiative for International Cooperation www.thinc.info

Doneren
Abonneren
Agenda