Sluiten

Zoeken.

Dit zeggen de politieke partijen over Israël en antisemitisme

21 mei 2019

europese-vlag-eu-1024x576

Donderdag 23 mei kiezen we de Nederlandse vertegenwoordigers in het Europese Parlement. Wij vroegen ons af: wat staat er in de verschillende verkiezingsprogramma’s over Israël, antisemitisme, en het vredesproces? Bekijk hier het overzicht (op alfabetische volgorde):

In het 50plus verkiezingsprogramma staat niets over Israël of antisemitisme

Geen toelichting in het CDA verkiezingsprogramma over Israël of antisemitisme

“Vrede in het Midden-Oosten is een hartenwens van velen. Het beleid voor Israël en de Palestijnse gebieden vanuit de EU moet steeds daarop zijn gericht. Op Bijbelse gronden weten christenen zich van harte met het Joodse volk verbonden. ChristenUnie en SGP vinden het principieel wenselijk dat de EU bouwt aan goede relaties met Israël als vrije, democratische rechtsstaat. Een stabiele partner in het Midden-Oosten is van groot belang voor de veiligheid in een regio die gekenmerkt wordt door instabiliteit, autoritaire regimes en bloedige conflicten. De militaire aspiraties van Iran zijn zorgelijk voor de veiligheid van Israël. Het bevorderen van vrede en stabiliteit vraagt om veilige en erkende grenzen voor Israël en om oog voor het lot van de Palestijnen. De leidende gedachte is enerzijds het garanderen van veiligheid voor de democratische, Joodse staat Israël en zijn burgers, en anderzijds respect voor de mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht van Palestijnen. Vrede komt alleen dan in zicht als de Palestijnse Autoriteit Israël als staat zonder voorwaarden vooraf erkent en ernaar handelt. Israël moet op haar beurt in het nederzettingenbeleid rekening houden met de belangen en nationale aspiraties van de Palestijnen. Erkenning van een Palestijnse staat kan geen resultaat zijn van een eenzijdige internationale verklaring, maar alleen van succesvolle vredesbesprekingen. Israël moet de burgerrechten voor al haar inwoners en gebieden onder haar controle blijven waarborgen. Steun- en hulpverlening door de EU aan de Palestijnse Autoriteit mag alleen gebeuren onder strikte voorwaarden. De hulp moet werkelijk ten goede komen aan verbetering van de humanitaire omstandigheden van kwetsbaren. De Palestijnse Autoriteit moet stoppen met uitkeren van geld aan (families van) veroordeelde Palestijnse terroristen en geen anti-Israëlische propaganda toelaten in lesboeken. Ook is belangrijk dat de persvrijheid en de rechtsstaat hun beloop hebben. Europese hulpgelden moeten worden bevroren als dit onvoldoende het geval is. CONCREET – De Europese inzet bij het vredesproces moet allereerst ten dienste staan van rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen en economische en humanitaire samenwerking ‘van onderop’. Daarnaast neemt Europa ook op constructieve wijze deel aan internationaal overleg en initiatieven voor vrede. – De EU moet opruiing, antisemitisme, haat zaaien en andere ondermijnende acties door Palestijnse autoriteiten sterk veroordelen en steungeld bevriezen zolang de situatie niet verbeterd wordt. Van zowel de Palestijnen als de Israëli’s mag een constructieve houding verwacht worden. – Ook moet de Europese Unie oog hebben voor de bijzonder benarde positie van Palestijnse christenen. – De EU bevordert een eerlijke behandeling van Israël, óók binnen internationale gremia als de Verenigde Naties. – De Europese Unie moet blijven steven naar optimale samenwerking met Israël op terreinen als handel, innovatie, veiligheid, wetenschap en cultuur. Daartoe kan het handelsverdrag met de Israëli’s uitgebreid en versterkt worden. GOED NABUURSCHAP MET ISRAËL Het Europees nabuurschapsbeleid is een instrument om goede banden te onderhouden met landen aan de oost- en zuidgrens van het continent. Hoewel Israël niet direct aan de EU grenst, is er vanuit de EU veelvuldig contact met Israël. Het land heeft een bruisende economie die veel aanknopingspunten biedt voor een intensieve samenwerking op terreinen als handel, innovatie, veiligheid, wetenschap en cultuur. Helaas kampt Israël al sinds haar oprichting met grote veiligheidsdreigingen en draagt het een zware last om haar inwoners te beschermen. Een opwaardering van het associatieakkoord met Israel ligt geheel in lijn met het Europees nabuurschapsbeleid en biedt de EU de kans zich te ontwikkelen tot een betrouwbare partner. Wat zeker niet helpt zijn anti-Israëlische boycots, ‘straffen’ van investeerders en sancties (BDS). De Europese Unie moet daar niet aan mee doen, en geen steun geven aan organisaties die zich daaraan schuldig maken.” Antisemitisme “Net als iedere overheid op lokaal en nationaal vlak, heeft ook Europa de taak om kwetsbaren en minderheden te beschermen. In dat kader heeft ons continent een pijnlijke geschiedenis rond antisemitisme. De laatste jaren zien we in veel landen het gif van het antisemitisme weer toenemen. Veel Joden voelen zich niet veilig en trekken daarom naar Israël. ChristenUnie en SGP maken zich hier ernstig zorgen over. De EU moet hiertegen, waar mogelijk, optreden en de strijd hiertegen coördineren. Dat geldt ook voor nieuwe vormen van antisemitisme die vallen onder de brede, internationale werkdefinitie, zoals aangenomen door de International Holocaust Remembrance Alliance en reeds geaccepteerd door het Europees Parlement. […] De EU moet coördinerend optreden tegen het toenemend antisemitisme in Europa en daarbuiten.”

In het verkiezingsprogramma van D66 staat niks over Israël of antisemitisme

“De Europese Unie dient Israël op te roepen de bezetting van alle Palestijnse gebieden onmiddellijk te beëindigen, de muur op Palestijnse gebieden af te breken, de economische blokkade van Gaza op te heffen en zich terug te trekken uit de vanaf 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. De EU erkent de Israëlische annexatie van Oost-Jeruzalem niet. De annexatie is een ernstige schending van het internationaal recht en ondermijnt de twee-statenoplossing. Blijft Israël het internationaal recht schenden dan dient de EU het associatieverdrag tussen de EU en Israël op te schorten. DENK is voor Europese erkenning van Palestina en een twee-statenoplossing volgens de afgesproken grenzen van 1967”

FvD schrijft in haar verkiezingsprogramma niks over antisemitisme of Israël

“De EU erkent Palestina als staat. De EU vergroot de inspanningen voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, conform het internationaal recht. Zij dringt er bij Israël op aan de bezetting van Palestijns gebied te beëindigen door onder andere de muur op Palestijns gebied af te breken, de economische blokkade van Gaza op te heffen, de nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. De EU praat met alle partijen en stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Het associatieverdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht die vrede blokkeren.”

In het verkiezingsprogramma van Jezus Leeft staat niks over antisemitisme of over Israël

Israël “Het conflict tussen Israël en Palestina, waar de twee-statenoplossing het streven blijft, vraagt speciale aandacht. De inzet is het naast elkaar bestaan van Israël en Palestina als twee onafhankelijke levensvatbare staten op basis van de resoluties over de twee statenoplossing van de VN Veiligheidsraad, waarbij de grenzen van Israël en de Palestijnse staat van weerszijden worden erkend, de grenzen van voor 1967 worden gerespecteerd, met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. Mensenrechten, humanitair recht en internationaal recht, inclusief de uitspraken van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, staan voorop en moeten door alle partijen in het conflict worden nageleefd en internationaal worden afgedwongen. De EU zal alle mogelijke middelen, variërend van diplomatie en hulp tot politieke druk, moeten inzetten om een vredesproces nieuw leven in te blazen. Een groot obstakel bij het vredesproces vormt de almaar doorgaande uitbreiding van de illegale nederzettingen op de Westoever. Israël moet gehoor geven aan de herhaalde internationale oproep de bouw van nieuwe woningen en nederzettingen te stoppen. De EU moet deze boodschap met kracht blijven uitdragen en alle beschikbare middelen inzetten om druk op Israël te houden.”Antisemitisme “Extreemrechtse partijen bedreigen de rechten van minderheden en antisemitisme en moslimhaat nemen toe. Vluchtelingen worden gecriminaliseerd en op basis van hun geloof geweigerd. Dat is onvoorstelbaar en mag niet gebeuren. Ons ideaal voor een vrij Europa voor álle Europeanen komt daardoor in gevaar.”

“Geen dier wordt onverdoofd geslacht of gedood. Ook rituele slacht is niet toegestaan zonder verdoving.” Verder schrijft de PvdD niks in haar verkiezingsprogramma over Israël of over antisemitisme.

In het PVV verkiezingsprogramma staat niks geschreven over Israël of antisemitisme

“De EU gaat over tot erkenning van Palestina en zet zich blijvend in voor een einde aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en aan de massale schending van de rechten van Palestijnen door Israël. Zolang deze rechten geschonden worden schort de EU het associatieverdrag met Israël op. Er moet een verbod komen op de invoer van producten uit illegale nederzettingen in alle EU-lidstaten. Daarnaast maakt de EU zich sterk voor de toepassing van het internationaal recht in het Palestina-Israël conflict. Dat betekent dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen Israël en de in 1967 bezette Palestijnse gebieden.”

VVD schrijft in het verkiezingsprogramma niks over antisemitisme of over Israël

Doneren
Abonneren
Agenda