Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Valt het Bijbels fundament weg, dan ook de steun voor Israël

Door Ds. Willem Glashouwer - 

13 juli 2023

2021 CVI website (14)

Het geloof in de Bijbel als betrouwbare bron van informatie ligt al eeuwenlang onder vuur. Het geloof in een persoonlijk God evenzeer. “Ik geloof wel dat er iets, maar…” hoor je nogal eens om je heen. En wat de Bijbel vindt, is voor velen onbelangrijk geworden.

Veel mensen zijn van mening dat de hogere Bijbelkritiek van de afgelopen eeuwen immers allang aangetoond heeft dat die Bijbel historisch niet – of nauwelijks – betrouwbaar is. Als het Bijbels fundament wegvalt, is het slechts een kwestie van tijd dat de steun voor het Joodse volk en voor Israël in een snel tempo afneemt. En in dat geestelijk vacuüm neemt het antisemitisme - dus de Jodenhaat – zienderogen toe.

Secularisatie

Het voortschrijdend proces van secularisatie heeft diepe historische wortels. Dat de goden bestreden moesten worden door empirische waarneming en rationeel logisch denken begon al bij de Griekse Milesische natuurfilosofen in de 6e eeuw voor Christus. Via het Grieks-Romeins humanisme, de scheiding van de boven-natuur van de beneden-natuur in de Middeleeuwen door Thomas van Aquino (1274-1323), de overwinning van Aristoteles op Plato kwam het universitair onderzoek en onderwijs in Europa in snel tempo op gang. Na de eerste kerkelijk gebonden universiteit in Bologna (1088).kwam de eerste óngebonden vrij-denkende humanistische universiteit in Padua (1222). Eeuwen van een zich snel ontwikkelend empirisch en logisch denken volgden. En spoedig werd dit het vaste uitgangspunt voor de moderne mens.

Descartes (1598-1650) zei: Ik denk, dus ik ben/besta. De in mijn hersenen aanwezige mogelijkheid tot logisch denken en empirische waarneming vormt het vaste fundament van mijn bestaan. En het rationalisme volgde in zijn kielzog. God, kerk en Bijbel werden steeds meer buiten de deur gezet. Totdat uiteindelijk in de 19e eeuw in het denken van Darwin, Marx en Freud de draad met God helemaal werd doorgesneden. Zodat de filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) uitriep: God is dood! En hij werd een van de bronnen van inspiratie voor de nazi’s.

Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen.

Het Heil is uit de Joden

Israël leefde en leeft in Gods Liefde. God sprak Zijn Woorden tot Israël. De Bijbel is in Israël en door Joden tot stand gekomen. Om de hele wereld daarmee te zegenen. En er zal geen titel of jota van verloren gaan voordat alles zal zijn geschied, zegt Jezus in Mattheus 5:18. Letterlijk zegt Hij: “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” Wat de Bijbelkritiek en het rationalisme daar ook van vinden. Het Heil is uit de Joden. Het Woord is in Israël vlees geworden. Jezus de Verlosser van de wereld is Jood.

Vele malen is getracht dit volk definitief van de kaart te vegen. In de landen van Europa zijn er alleen al in de 20e eeuw zes miljoen afgeslacht, onder wie anderhalf miljoen kinderen. Maar denk ook aan de kruistochten, en de inquisitie en de pogroms in Oost-Europa, en aan al de nog ongeboren kinderen die door de moord op deze Joodse mannen en vrouwen nimmer geboren zouden worden.

Er zijn na alle vervolgingen en vernietigingen in de loop der geschiedenis nog maar zo'n vijftien miljoen Joden wereldwijd over, van wie er nu ongeveer zeven miljoen in Israël wonen. Maar: dit geslacht (Israël, het Joodse volk) zal niet voorbijgaan voordat ook zij alles hebben zien geschieden waarover de Here Jezus sprak. En waarover alle oudtestamentische profeten gesproken hebben.

Toekomst van vrede

Nog even, en dan zal de vrede over de ganse wereld komen vanuit Jeruzalem onder leiding van de Koning der koningen en de Heer der heren, de Messias van Israël, Jezus de Gezalfde. Want Israël heeft de toekomst!

Zolang hemel en aarde bestaan.
Zolang de ‘natuurwetten’ functioneren.
Zolang het ritme van dag en nacht, van zon, maan en sterren er zijn.
Zolang het Universum bestaat.
Zolang zal Israël bestaan, zegt Hij.

Ik garandeer dat, zegt de Allerhoogste in Jeremia 31:35-37. En Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda