Sluiten

Zoeken.

Artikelen

Activiteiten

Kennisbank

Podcasts

Projecten

Publicaties

Videos

Overig

Overdenking

Terug naar overzicht

Gaza in Bijbels perspectief

Door Ds. Willem Glashouwer - 

27 oktober 2023

Gaza in Bijbels perspectief

Er staan veel onvervulde profetieën in de Bijbel. In mijn boek ‘Waarom eindtijd’ som ik bijvoorbeeld een aantal oorlogen in het Midden-Oosten op. Onvervulde profetieën over Damascus, Egypte en diverse vijandige verbanden en verbonden van omringende volkeren die vol haat ineens Israël aanvallen. Zoals Psalm 83. Waarin dus telkens Israël het doelwit is.

Wat zegt de Bijbel over Gaza?

Maar van onvervulde profetieën kun je alleen maar achteraf zeggen dat wat er gebeurd was, kennelijk al voorzegd was in de Bijbel. Zo ook wat er ooit met Gaza zal gaan gebeuren. Gaza was al eerder wereldnieuws. En ineens herinnerde ik mij dat ik toen destijds de Bijbel had opgeslagen om te lezen of er ook iets over Gaza gezegd werd. En inderdaad – hoewel ik niet denk dat velen van ons zich dat bewust zijn – ook niet in Israël.

In 2006 schreef ik destijds: “De verkiezingen in Israël zijn achter de rug. De uitslagen zijn bekend. Israël staat nu voor de zware taak een nieuwe regering te vormen. Onder zware druk van het buitenland – met name van de Verenigde Staten van Amerika, Europa, Rusland en de Verenigde Naties – werd de Gazastrook verlaten. Toch zal Israël daar eens weer terugkeren. Gaza, Asdod en Ekron worden nadrukkelijk vermeld in Jozua 15:45-47 als behorend tot het erfdeel van Juda.”

De profeet Zefanja zegt daarover:

“Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Kretenzen! Het Woord des Heeren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen ZIJ weiden; in het huis van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Heere zal op hen acht slaan en een keer in hun lot brengen.” (Zefanja 2:4-7)

Joden verdreven uit Gaza

Intussen zitten de verdreven Joodse pioniers er maar mee, zei ik destijds. Met lede ogen hebben ze moeten toezien hoe hun huizen in de Gazastrook werden opgeblazen en hun synagogen vernietigd werden. Hoe hun kassen door hun vijanden in bezit genomen werden. De nieuwe Hamas-autoriteit viert het als een grote overwinning, hoewel het Israëls eigen eenzijdige beslissing was. Zo hartstochtelijk verlangt Israël en het Joodse volk naar vrede, dat het zelfs bereid is om tot zulke onvoorstelbare grote opofferingen te komen.” Aldus in 2006!

Niemand in Israël zei destijds: O, maar Gaza is van ons! Het staat in de Bijbel. Lees maar in Jozua 15 en Zefanja 2. We geven dat nooit op! Je kunt de profetie niet hanteren als rechtvaardiging voor je handelen nu. Ooit zal het gebeuren. Op Zijn tijd. En op Zijn wijze. Dat is niet aan ons of aan Israël.

Maar het staat er wel. En dus ooit zal het in vervulling gaan. Hoe? Wanneer? Dat kun je alleen achteraf constateren. Er staat overigens bijvoorbeeld ook niet vermeld hoe het gebied vernietigd en verwoest wordt. Oorlog? Aardbeving? Wel dat het ooit ontvolkt zal zijn met grazende kudden en onderdeel van het gebied dat aan de stam Juda werd toegewezen.

Onvervulde profetieën

Anno 2023 heeft de profetie van Zefanja 2 dus nog altijd niets aan actualiteit ingeboet. Als je het hoofdstuk verder leest, vind je in vers 8-11 nog meer onvervulde profetieën.

De Allerhoogste zegt daar: “Ik heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten (beiden het huidige Jordanië), waarmede zij Mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HEERE der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distels en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van Mijn volk zal hen plunderen en de rest van Mijn natie hen erfelijk bezitten…”

In wat nu Jordanië is – de Oostoever van de Jordaan – woonden na de intocht in het Beloofde land onder Jozua 2 ½ stam: Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, Jozua 13. En het Bijbelse Basan, dat in dat Bijbelgedeelte ook genoemd wordt, is de tegenwoordige Golan Hoogvlakte. En dat behoort dus ook tot het door de Heere aan Israël Beloofde Land.

Wat de Heere aan Israël beloofd heeft, zal Hij ook aan Israël vervullen. Net zoals Hij alles wat hij aan Zijn Gemeente beloofd heeft, aan de Gemeente zal vervullen. En alles wat hij de volkeren en de naties heeft beloofd, aan hen zal vervullen. Alles op Zijn tijd en op Zijn wijze. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.

Bid vandaag voor de vervulling van Gods beloften aan Zijn volk en voor vrede voor Jeruzalem.

Volg ons liveblog over Israël

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda