Sluiten

Zoeken.

Den Haag vs. Jeruzalem

Door Andrew Tucker - 

16 juni 2023

2021 CVI website (1)

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. (Foto: Wikipedia)

Den Haag staat bekend als de internationale juridische hoofdstad van de wereld omdat er veel internationale tribunalen zijn gevestigd. Het bekendste icoon in Den Haag is het Vredespaleis, dat door de Amerikaan Andrew Carnegie werd gebouwd vóór de Eerste Wereldoorlog, in de overtuiging dat internationaal recht de wereld zou redden van oorlog. Het wordt soms "de tempel van de vrede" genoemd.

Sinds 1945 fungeert het Vredespaleis als gastheer van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat deel uitmaakt van het systeem van de Verenigde Naties. Dit Gerechtshof wordt beschouwd als de hoogste autoriteit op het gebied van internationaal recht. Wat het hof beslist, wordt door juristen, politici en anderen meestal als waar en bindend beschouwd.

Perfecte storm

Op dit moment maakt het hof deel uit van een "perfecte juridische storm" dat Israël en het Joodse volk bedreigt. Veel belangrijke VN-organen worden gemobiliseerd om de Joodse staat Israël te veroordelen en te delegitimeren. Naast het Internationaal Gerechtshof is er het Internationaal Strafhof (ook gevestigd in Den Haag) en de VN Mensenrechtenraad in Genève.

Alle drie de organisaties hebben van een aantal VN-lidstaten de opdracht gekregen om Israël te veroordelen voor het feit dat zij soevereiniteit claimt over Jeruzalem en delen van Judea en Samaria. Sterker nog, zij worden verzocht om enkel het bestaan van een “Joods staat” te veroordelen als een apartheidsstaat gebaseerd op stelselmatig discriminatie tegen niet-Joden.

Het Strafhof is gevraagd om Israëlische leiders te vervolgen voor oorlogsmisdaden.

De Mensenrechtenraad heeft een permanente Onderzoekscommissie (COI) ingesteld met een enorm budget van 28 miljoen dollar en een eenzijdig mandaat om de Joodse staat te veroordelen voor elke denkbare schending van het internationaal recht. Deze Commissie heeft net haar derde rapport uitgebracht, dat vol staat met veroordelingen van Israël.

En dan is er nog de Europese Unie met haar hoofdstad in Brussel, die heeft besloten dat Israël niet het recht heeft om te beslissen waar zijn grenzen liggen. Volgens hen moet er een Palestijnse staat worden opgericht op basis van de "lijnen van 1967" met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, en hebben de Joden geen recht om in de Oude Stad van Jeruzalem of Judea en Samaria te wonen.

En al deze instituten zijn van mening dat de Tempelberg niet onder Israëlische soevereiniteit zou moeten vallen, maar deel zou moeten uitmaken van een islamitische staat Palestina.

Dit gaat niet over grenzen of over de vraag of de Palestijnen recht hebben op zelfbeschikking. Waar het om gaat is of het Joodse volk überhaupt recht heeft op een veilige haven na 2000 jaar van vervolging. En of het werkelijk de plaats kan worden die de Heer voor ogen heeft: de plaats waar het Joodse volk zal worden hersteld, vanwaar de wet (Tora) zal uitgaan en waar een gebedshuis voor alle volken zal zijn.

Hoe de VN gemanipuleerd wordt

De VN bestaat uit bijna 200 staten. Meer dan de helft van hen staat zeer vijandig tegenover het bestaan van een Joodse staat. De oppositie wordt geleid door de 56 staten van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC). Velen van hen erkennen niet eens dat Israël bestaat. Voor deze staten is het bestaan van een Joodse staat op islamitisch grondgebied per definitie onaanvaardbaar.

Ze worden gesteund door de “Non-Aligned” staten in Afrika en elders, maar ook door Europese staten. Samen zijn zij in staat om hun anti-Israël agenda door te drukken vanwege het één-staat-één-stem-systeem in de VN.

De afgelopen decennia is er een doelbewuste campagne gevoerd om het bestaan van de Joodse staat aan te vallen en te ondermijnen. Dit is intensiever geworden sinds de Tweede Intifada uitbrak in 2000. Sindsdien hebben de Palestijnen besloten om onderhandelingen uit de weg te gaan en een internationale juridische en diplomatieke campagne te voeren om een staat te krijgen gebaseerd op de zogenaamde grenzen van 1967.

Dit zijn de grenzen die de voormalige Israëlische diplomaat Abba Eban de "Auschwitz-lijnen" noemde. Met andere woorden, ze zijn totaal onverdedigbaar tegen vijandige krachten.

Het Internationaal Gerechtshof

Op 30 december 2022 namen 87 staten een resolutie aan om het Internationaal Gerechtshof te vragen een advies uit te brengen waarin de Israëlische bezetting en de discriminatie van niet-Joden in Israël worden veroordeeld. Dit verzoek is zeer bevooroordeeld en eenzijdig. Het gaat ervan uit dat alleen Israël verantwoordelijk is voor het conflict. Het maakt geen melding van de feiten, bijvoorbeeld dat Hamas en Hezbollah al decennialang raketten opslaan aan de grenzen van Israël, dat Iran de Palestijnse jihad financiert, of dat de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie het bestaansrecht van Israël blijft ontkennen.

Het hof heeft besloten dit verzoek in te willigen en heeft landen uitgenodigd om voor 25 juli van dit jaar hun zienswijzen in te dienen. Dit hof bestaat uit 15 rechters die de belangrijkste landen ter wereld vertegenwoordigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het hof besluiten om advies uit te brengen.

Omdat de vragen die aan het hof worden gesteld zo breed en zo eenzijdig zijn, en omdat de hele procedure zo tegen Israël is opgezet, zal dit advies voor Israël naar alle waarschijnlijkheid veel gevaarlijker zijn dan het advies dat het hof in 2004 gaf over de zogenaamde "muur".

Het Hof moet zich niet met dit conflict bemoeien, omdat een uitspraak de akkoorden tussen Israël en de Palestijnen (de Oslo-akkoorden) zou ondermijnen. Israël en de PLO zijn overeengekomen dat dit conflict alleen kan worden opgelost door onderhandelingen, waarin de geldige eisen van de Palestijnen voor autonomie en zelfbeschikking in evenwicht kunnen worden gebracht met Israëls even geldige soevereiniteitsclaims en behoefte aan veiligheid.

Een beslissing van het hof op basis van eenzijdige argumenten en bevooroordeeld bewijs zal deze onderhandelingen ondermijnen.

“Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen voor alle volken”

Israël staat alleen in Den Haag. Het herenigen van Jeruzalem door Israël sinds 1967 wordt op steeds fellere wijze aangevallen door andere VN-lidstaten door middel van juridische procedures.

Dit alles toont aan dat Jeruzalem een "beker van beven" is voor de naties. De naties komen op tegen Jeruzalem, zoals voorspeld door de profeten (zie bijv. Zacharia 12 en 14).

De Heer zal natuurlijk niet toestaan dat de naties Jeruzalem, Zijn heilige stad, zullen verwoesten. Hij brengt het Joodse volk thuis en Hij zal Zijn volk beschermen.

Toch is het ondertussen essentieel dat de landen die het bestaan van de Joodse staat Israël wél steunen, een stem van waarheid en gerechtigheid durven verheffen in deze internationale instellingen.

Lees hier meer (in het Engels):
Bijbeltekst voor de week: Jeremia 30:1-11

"Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.

Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt.

Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden."

Photo Andrew

De auteur

Andrew Tucker

Andrew Tucker is Chief Editor van Israel & Christians Today en directeur van thinc. - The Hague Initiative for International Cooperation www.thinc.info

Doneren
Abonneren
Agenda