Sluiten

Zoeken.

Blijft Israël bestaan?

Door Ds. Willem Glashouwer - 

13 juni 2023

2021 CVI website (7)

Kustlijn Tel Aviv. (Foto: Canva)

Je komt het in ons werk voor Israël nog wel eens tegen. Mensen die zeggen: ‘Laat de Joden toch blijven zitten in alle landen wereldwijd! Daar zijn ze veiliger dan in Israël. Stop met je actie Breng de Joden thuis, vanuit Oekraïne of waar ook ter wereld. Want straks komt de grote verdrukking voor Israël en dan wordt Israël één groot Auschwitz. Dan wordt daar twee derde van het Joodse volk uitgeroeid!’

Men leidt dat af uit Zacharia 13:7-9. Vers 8 zegt: “In het gehele land, luidt het woord des Heeren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.”

Vernietiging?

Dus opnieuw een ‘Auschwitz’, en ditmaal in Israël? Of lezen we verkeerd? Als we Zacharia 14:9 lezen, dan staat er: “En de Heere zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Heere de Enige zijn, en Zijn Naam de Enige.” Een geweldig toekomstperspectief! Beide gevallen moeten mijns inziens vertaald worden met “in de gehele wereld”. De vernietiging van twee derde van Israël ligt dan dus achter ons. Die vond plaats in de afgelopen tweeduizend jaar.

Derde ballingschap?

Zou het toch kunnen gebeuren dat Israël opnieuw uit zijn land gejaagd wordt? Jesaja 11:11-16 (HSV) zegt onder andere: “En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.”

De eerste keer dat de Heere Zijn hand ophief om Israël terug te brengen was na de zeventigjarige ballingschap in Babylon. De tweede keer is nu. De terugkeer uit de Romeinse ballingschap die bijna tweeduizend jaar geduurd heeft. Nergens in de Bijbel wordt gesproken over een derde maal dat de Heere Zijn hand zou opheffen om Zijn verstrooide volk terug te brengen.

De profeet Amos besluit daarom zijn profetie in Amos 9:15: “Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.”

Eeuwige garantie

De Allerhoogste persoonlijk geeft Israël de garantie van hun ‘eeuwig’ voortbestaan op aarde. De Heere zegt in Jeremia 31:35-40: “Zo zegt de Heere, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Heere der heerscharen: Als deze verordeningen voor Mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heeren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor Mijn ogen.” Zolang het universum bestaat en de natuurwetten functioneren zal Israël blijven bestaan. Tot zegen van de hele wereld.

Ds. Willem J.J. Glashouwer schreef dit artikel voor het juninummer 2023 van Israël Aktueel.

Lees gratis

Israël Aktueel

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda