Twaalf stellingen over Israël

In deze twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, wordt Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen uitgewerkt.

Er zijn twaalf stammen van Israël. Twaalf apostelen werden uitgezonden in de wereld om het komende Koninkrijk te proclameren. Twaalf poorten heeft het nieuwe Jeruzalem en haar muur twaalf fundamenten. In twaalf artikelen belijdt de kerk der eeuwen haar geloof. In dankbaarheid voor wat we daarin hebben mogen ontvangen stemmen we als christenen met die woorden in, als een samenvatting van wat de Schrift getuigt over onze redding.

Maar de verkiezing van Israël waar de Bijbel van spreekt, Gods verbonden met Israël, het koningschap van Christus op de troon van David, het herstel van Israël en zo van heel de schepping, dit alles blijft buiten beeld.

Velen voelen de noodzaak en de urgentie om vanuit de Schrift tot een hernieuwd, een breder spreken over Gods heilsplan met Zijn schepping te komen. Een kleine groep christenen uit verschillende kerkelijke achtergronden heeft zich daar de afgelopen tijd diepgaand op bezonnen.

Dat heeft geresulteerd in twaalf stellingen over de plaats van Israël in Gods heilsplan, waarin Gods verkiezing van Israël om de volken te zegenen wordt uitgewerkt. Deze stellingen komen niet in de plaats van welke belijdenis dan ook, maar zijn bedoeld als een aanzet om verder te denken over die wezenlijke Bijbelse verkondiging ten aanzien van Israël en het Koninkrijk die de klassieke belijdenissen laten liggen.

De twaalf stellingen werden tijdens een studiedag voor predikanten en theologen van Christenen voor Israël aangeboden aan dhr. A. Bijl, lid van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wat wij geloven ten aanzien van Israël

1. Wij geloven dat Israël door God is geschapen en verkozen om de volken te zegenen.

2. Wij geloven dat het Gods opdracht aan de kerk en de volken is om Israël te zegenen.

3. Wij geloven dat de kerk niet in de plaats van Israël is gekomen. Door het geloof in Jezus Christus zijn ook wij kinderen van Abraham geworden, de vader van alle gelovigen.

4. Wij geloven dat al de Verbonden vanaf Abraham gesloten zijn met Israël.

5. Wij geloven dat de Heere trouw zal blijven aan al de Verbonden die Hij met Israël gesloten heeft, maar ook aan al de beloften die Hij aan de gemeente van Jezus Christus heeft gegeven.

6. Wij geloven dat er een geheimenis van een gedeeltelijke verharding van Israël is omwille van ons, maar dat er bij de kerk ook blindheid is voor Israël en dat er een sluier over de volken ligt.

7. Wij geloven dat de christenheid schuld moet belijden voor alle in haar naam begane daden van antisemitisme en oprecht berouw moet tonen in daden van liefde en solidariteit met Israël en het Joodse volk.

8. Wij geloven dat het herstel van het Joodse volk in het Beloofde Land Israël het begin is van de uiteindelijke verlossing.

9. Wij geloven dat de stad Jeruzalem de plaats is waar de Heere Zijn heilige Naam weer zal doen wonen.

10. Wij geloven dat op een dag de Messias zal komen om Zijn wereldwijde Koninkrijk op te richten. Dan zal de lichamelijke opstanding van de gestorven rechtvaardigen plaatsvinden en zullen zij met Christus regeren in Zijn Koninkrijk op aarde. Daarom bidden wij om de vrede van Jeruzalem.

11. Wij geloven dat de Mensenzoon wanneer het Koninkrijk komt, zal zitten op Zijn troon om te oordelen over de volken en hen zal vragen hoe zij Israël behandeld hebben.

12. Wij geloven dat de vernieuwing van alle dingen uiteindelijk en definitief zal plaatsvinden. De schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En God zal zijn alles en in allen.