Sluiten

Zoeken.

Waarom COVID -19?

Door Ds. Willem Glashouwer - 

12 maart 2020

Willem-Glashouwer-1024x683

Ds. Willem J.J. Glashouwer

Wereldwijd slaat een virus toe. Inmiddels wordt de Corona-uitbraak door de Wereld Gezondheidsorganisatie bestempeld als pandemie. Velen vragen zich af: wat gebeurt hier? En vele gelovigen vragen zich af: heeft de Bijbel hier iets over te zeggen? Waar leidt dit allemaal toe? Behoort dit tot de ‘tekenen der tijden’ waarover Jezus spreekt?

Jezus verwacht kennelijk dat we die ‘tekenen der tijden’ kunnen duiden wanneer we het nieuws in binnen- en buitenland via de media volgen. Zo zegt Hij in Mattheus 16:2-3 “Hij antwoordde hun en zei: Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?”

Zijn vrienden vragen Hem op een dag om ze te helpen bij het begrijpen van deze ’tekenen der tijden’. En dan zegt Hij: Ga rustig zitten, hier op de Olijfberg bij Jeruzalem, en dan zal Ik het jullie uitleggen. Wat dan volgt in Mattheus 24-25 is een van de langste redevoeringen die we van Hem in de Bijbel vinden. Over de ’tekenen der tijden’. Vele ‘tekenen der tijden’ somt Hij op. En in ‘het laatste der dagen’ naderen die eindtijdsverschijnselen hun climax.

Op de hoogte blijven van nieuws over Israël?

Elke dag interessant nieuws over Israël via een appje

Onder al de eindtijdsverschijnselen die Hij noemt is er dus ook de vermelding van ‘besmettelijke ziekten’. In de weergave van Lucas van Zijn redevoering over ‘de laatste dingen’ lezen we in Lukas 21:10-11 “Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.” Maar er zijn veel meer eindtijdsverschijnselen die Jezus noemt. Als we om ons heen kijken zien we ze gebeuren.

Niet het einde van de wereld
Aardbevingen teisteren de planeet aarde. De statistieken van de ‘killer-quakes’, aard- en zeebevingen die dodelijke slachtoffers eisen, lopen steil omhoog. Massavernietigingswapens – de zogenoemde ‘ABC-wapens’: atoomwapens, bacteriologische wapens en chemische wapens, worden ook door kleinere landen ontwikkeld en in stelling gebracht. Terroristische groepen proberen ze in handen te krijgen. Radicale islam rukt wereldwijd op. In Europa neemt het geloof in een persoonlijk God snel af. Angst voor de toekomst krijgt steeds mensen in een wurggreep. Stevent de planeet af op een alles vernietigende Derde Wereldoorlog?

De wereldeconomie stagneert. Slinkende energievoorraden, vervuiling van lucht en water, schaarser wordende agrarische gebieden, oprukkende woestijnen en steeds sneller stijgende temperatuur op aarde met ingrijpende klimaatveranderingen als gevolg. Een toenemend aantal planten- en diersoorten sterven uit. Het leven in de zeeën wordt steeds meer bedreigd. Roeit de mensheid zichzelf uit? Bedreigen nauwelijks waarneembare asteroïden uit de ruimte door de dampkring heen te komen en op de planeet in te slaan met de kracht van vele kernbommen? Slaan steeds meer virussen en bacteriën genadeloos toe zodat oude en nieuwe ziekten hand over hand toenemen?

Of is er hoop?

Wat hebben de eeuwenoude Bijbelse profetieën ons daarover te zeggen? Staan we aan het begin van het einde van de wereld? Of naderen we een nieuw begin? Gaan de verdere ontwikkeling van wetenschap en techniek ons redden?

Leven in de eindtijd. Maar hoe? Wat gaat de toekomst brengen? Geen mens weet wat de toekomst inhoudt. Alleen Hij die de toekomst vast in Zijn handen houdt, de Schepper van hemel en aarde, weet wat de toekomst zal inhouden. En Hij heeft dat getoond aan de profeten van Israël. Dit is niet het einde van de wereld!

De tekenen der tijden. De Heere Jezus noemt ze in Zijn eindtijdsrede in Mattheüs 24, Marcus 13, Lucas 17 en 21, Zijn rede over ‘de laatste dingen’. Vele profetieën in de Bijbel spreken erover. Zodat we niet naïef zullen zijn omtrent de dingen die over de wereld zullen komen. En om te beseffen dat Hij ervan weet. En dat het Hem dus niet uit de hand loopt.

Besmettelijke ziekten
Ook het Bijbelboek ‘De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes’ spreekt erover. We lezen in Openbaring 6:8 “En ik zag, en zie: een grauw/vaal paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.” Wat zijn die ‘wilde dieren’?

De kleur ‘chloros’ (grauw/vaal) wordt ook vertaald met groen, de kleur van het gras. In Leviticus 13:49 en 14:37 is het de vale kleur die te maken heeft met melaatsheid, lepra, een zeer besmettelijke ziekte. En de apocalyptische ruiter die het vale paard berijdt heeft een naam: de dood, en het dodenrijk (Hades) volgt hem. De vier apocalyptische ruiters rijden uit ná elkaar en náást elkaar. En de drie laatsten wordt macht gegeven om een kwart van de aarde te slaan met dood, oorlog, honger, pest, besmettelijke ziekten en de wilde dieren der aarde’.

Oorlog laat een spoor van vernietiging na. Honger is het eerste gevolg en daarna de besmettelijke ziekten. De ‘wilde dieren’ der aarde worden door sommigen ook gezien als bacillen, bacteriën, virussen en andere levende ziektekiemen, de kleinste levende ‘wilde’ dieren. Hoe teisterden de 10 plagen van de wilde dieren, kikkers, muggen, steekvliegen, sprinkhanen, de pest en de zweren, de bewoners van Egypte. Het krijgt nu een wereldomvattende betekenis.

En toch: de Here Jezus vergelijkt ‘de dingen die over de wereld zullen komen’ met geboorteweeën. Pijnlijke krampen die over de wereld zullen gaan. Het proces komt langzaam op gang, maar tegen de tijd van de geboorte van het kind worden de tijdsintervallen steeds korter en neemt de intensiteit en de pijn steeds meer toe. Maar als het kind geboren is, blijft alleen grote blijdschap over!

Wie kijkt naar wat er in de wereld rondom ons heen gebeurt, ziet crisis op crisis. De ene crisis is nog niet afgelopen of de volgende dient zich alweer aan. Ramp volgt op ramp. Bloedbad op bloedbad. Als golven dienen ze zich aan. Op kleinere en grotere schaal. Tenslotte lijkt het niet meer uit te houden, en denk je: kan de mensheid en de planeet aarde nog wel meer verduren? Loopt het niet uit op de totale vernietiging? Is het einde van de wereld nu bijna gekomen?

Maar Hij zegt: het zijn geboorteweeën. Ja, steeds meer en steeds pijnlijker. Tenslotte bijna niet meer uit te houden. Maar het loopt uit op de geboorte van het kind. De verlossing komt steeds dichterbij. Het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid wereldwijd zal aanbreken. Vanuit Jeruzalem zal eenmaal die vrede de ganse aarde bedekken. En de volkeren zullen de oorlog zelfs niet meer leren.

Zodat we – levend in de eindtijd – mogen beseffen: dwars door de pijnlijke en verbijsterende gebeurtenissen van de eindtijd heen: we zijn op weg naar Zijn eeuwige en Heerlijke toekomst wanneer Hij komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.

Verootmoediging
Als deze rampen en beproevingen over de wereld komen, lijken ze onafwendbaar. En in zekere zin is dat ook zo. Maar hoewel de grote lijnen dus vaststaan kan de Heere ook tijden van verademing geven. Zoals in de dagen van Jona die het oordeel moest aanzeggen aan Ninevé. Maar het oordeel kwam niet. Nog niet, want later is Ninevé wel getroffen.

In Jona 3:8 dat de koning het bevel geeft om “met kracht tot God te roepen en zich te bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.”

Ook Daniël weet van inkeer, berouw en verootmoediging. We mogen zijn zoals Daniël, die zei: wij hebben gezondigd en misdreven. Hij, de rechtvaardige, die op God vertrouwde in een vijandige omgeving en trouw bleef aan zijn Joodse spijswetten ondanks alle risico’s die daaraan vastzaten, hij identificeerde zich met de schuld van zijn volk: wij hebben gezondigd, ik, mijn volk en mijn voorvaders. Hij deed zelfs schuldbelijdenis namens anderen. Hij identificeerde zich met de schuld van het volk Gods waartoe hij behoorde, hoewel hij persoonlijk niets verkeerds gedaan had.

Ook wanneer het Corona-virus als een gesel over de wereld gaat, mogen we onze ogen opheffen tot Hem die in de Hemel woont en troont. En bidden. Petrus zegt in Handelingen 3:19 “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.” Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, zegt een oud lied.

Israel als teken van hoop
Daarbij is Israël het grote teken van hoop in de eindtijd. Wij zijn een bijzondere generatie. De wereldwijde verkondiging van ‘het Evangelie van het Koninkrijk’ luidt het einde in van deze fase van de wereldgeschiedenis. En het herstel van Israël leidt tot het aanvangen van de volgende fase. Wij zijn de generatie die beide ‘tekenen van de tijd’ voor onze ogen in vervulling zien gaan – naast alle andere tekenen die we in toenemende mate zien gebeuren. Wij zouden ook best eens de generatie kunnen zijn die de Komst van Jezus in Heerlijkheid met eigen ogen zou kunnen zien en meemaken.

Hoewel Hij natuurlijk Zelf zegt in Handelingen: ‘Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft’. Mijn vader zei wel eens: let op de tekenen, maar ga nooit rekenen! Maar let op de tekenen.

Jesaja 43:5-7 ‘…Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar Mijn Naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot Mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb…’

Als we noord-zuid-oost-west in de Bijbel lezen, moeten we natuurlijk ons in gedachten verplaatsen naar Israël en Jeruzalem, want daar is de Bijbel ontstaan. En dan op de wereldkaart kijken naar het oosten en het westen, en naar het noorden en het zuiden. En wij zien het Joodse volk terugkeren uit alle windstreken. Terug naar het Beloofde Land Israël. Omdat de tijd is aangebroken dat de Heere Zijn volk terugbrengt naar Zijn land.

Hij doet dat met heel Zijn hart en heel Zijn ziel. Ondanks het ‘Corona-virus’ gaat de Alija gewoon door. Joden blijven thuiskomen in Israël. Omdat de door de Allerhoogste beloofde tijd is aangebroken. En wij mogen ze daarbij helpen.

De kroniek van de eindtijd is geen vrolijk, opwekkend verhaal. Maar de Allerhoogste zal niet laten varen wat Zijn hand begon. Het Koninkrijk komt. Want Israël keert terug naar huis. Vanuit de gehele wereld. Omdat de Koning komt. En vanuit Jeruzalem zal de vrede de ganse aarde bedekken. Vrede en gerechtigheid. Wat een heerlijk toekomst-perspectief!

Ds. Willem J. J. Glashouwer

Wie verder wil studeren in deze dingen leze mijn boeken ‘De tekenen der tijden‘, ‘Totdat…‘ en het ‘Zie, Hij komt‘ dagboek op het boek Openbaring. Alle verkrijgbaar in onze webshop!

Ds._Willem_Glashouwer

De auteur

Ds. Willem Glashouwer

Doneren
Abonneren
Agenda