Sluiten

Zoeken.

Met Sjawoe’ot naar de eindtijd

Door Jan van Barneveld - 

25 mei 2016

Sjawoeot Pinksteren

De eerste preek van Petrus was op Pinksteren. De apostelen waren met ongeveer 120 gelovigen voor Sjawoe’ot (wij hebben het Pinksteren genoemd) bij elkaar. Toen kwam de Heilige Geest …

Niet in stilte maar met het geluid van een geweldige windvlaag. De gelovigen begonnen in vreemde talen God te loven. Nieuwsgierig stroomde een mensenmenigte samen. Al die Joodse mensen waren voor Sjawoe’ot in Jeruzalem.

Sjawoe’ot wordt ook het Wekenfeest genoemd. Volgens opdracht van de Heere zeven weken, vijftig dagen na Pesach, na de Uittocht uit Egypte. Sjawoe’ot is het tweede van de drie Hoge Feesten die het Joodse volk als het enigszins kan in Jeruzalem viert. Het derde feest, Soekot (Loofhuttenfeest) valt in het najaar.

Wij vieren op het Pinksterfeest de komst van de Heilige Geest. Op Sjawoe’ot viert Israël dat de Heere via Mozes Zijn Thora aan Israël heeft toevertrouwd. Want 50 dagen na de Uittocht uit Egypte kwam het volk Israël bij de berg Sinaï aan. Toen sprak de Heere vanaf de Sinaï de Tien Woorden tot Zijn volk. Pinksteren valt op 15 en 16 mei. Sjawoe’ot is 12 en 13 juni.

Een pittige preek

Voor die menigte hield Petrus zijn eerste preek. Die preek roept meteen een paar pittige, lastige vragen op. Antwoorden op die vragen brengen ons naar de eindtijd en werpen een verrassend licht op die ‘laatste dagen’. In Handelingen 2:14-36 staat een uitgebreide samenvatting van de preek van Petrus. Hij gaat uit van een eindtijdprofetie van de profeet Joël 2:28-32. Nu komen er twee van drie lastige vragen.

1In de profetie staat dat God Zijn “Geest zal uitstorten op alle vlees”. Toen, een kleine 2.000 jaar geleden, ontvingen ongeveer 120 mensen Gods heilige Geest. In de Bijbel lezen we over Cornelius en zijn gezin, over gelovigen in Samaria en in Efeze die ook de Heilige Geest ontvingen. Maar het “op alle vlees” is tot op vandaag nog niet vervuld.

Vraag 1: Kunnen we in onze tijd misschien een grote, massale uitstorting van de heilige Geest nog verwachten? Immers alle profetie zal worden vervuld!

2Het is opvallend dat Petrus ook het tweede deel van de profetie van Joël aanhaalt. Een eindtijdprofetie die gaat over de “grote en ontzagwekkende dag van de Heere” en over “bloed, vuur en de rookzuilen”. Typisch voor de eindtijd. Veel profeten, het Bijbelboek Openbaring en ook de Here Jezus in Zijn rede over de eindtijd, spreken over die gevreesde “dag van de Heere”. Ook dat is toen, in de tijd van Petrus, niet gebeurd.

Vraag 2: Moeten we nu zeggen: “De dag van de Heere is nabij”? Die gevreesde dag, waarvan de profeet Amos zegt: “Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere” (5:18). Die dag, die onderdeel is van de eindtijdgebeurtenissen en oordelen.

Deze twee vragen brengen ons meteen naar een derde vraag naar aanleiding van de preek van Petrus. Vraag 3: Zijn er aanwijzingen dat die “Dag des Heeren” in onze tijd over de wereld gaat komen?

Sjawoe’ot en Pinksteren

Voordat we dieper ingaan op de vragen die vanuit de preek van Petrus op ons afkomen moeten we eerst iets zeggen over het verband tussen Sjawoe’ot en Pinksteren. Dit is van belang voor onze relatie met Israël.

Met Sjawoe’ot herdenkt Israël het ontvangen van de Thora, waarvan Paulus zegt: “Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Met Pinksteren ontving de Gemeente van de Heere Jezus de heilige Geest. Deze twee goddelijke geschenken vormen absoluut geen tegenstelling. Geest en Woord komen bijvoorbeeld samen in Ezechiël 36:27 “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt”.

Als het Nieuwe Verbond naar Gods belofte voor Israël realiteit wordt zullen zij allen de Heere kennen! We lezen dat in Jeremia 31:31-34 en Hebreeën 8:8-12. “Zie, er komen dagen,spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten … Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven”. Zo komen die twee samen en dan zal het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid doorbreken. We bidden en hopen dat dit spoedig gebeurt.

Tekenen van onze tijd

De preek van Petrus slaat ook een brug naar de eindtijd. Want de “Dag des Heeren” en die uitstorting van Gods Heilige Geest zullen in “de laatste dagen” plaatsvinden. De Heere geeft in die tijd de afvallige en goddeloze mensheid ook nog een laatste kans aan om gered te worden. Hoever zijn we op weg naar die eindtijdgebeurtenissen?

We weten dat we momenteel middenin een historisch proces zitten dat goed omschreven wordt door de term ‘herstel van Israël’. Daar is de Eeuwige mee bezig. Het land Israël is en wordt opvallend zichtbaar nog steeds hersteld. Volgens het profetische Woord. Het volk Israël komt terug vanuit heel de wereld. Zoals profeten hebben voorzegd. Dit alles ontwikkelt zich in een snel tempo.

Een begin van een geestelijk herstel is aan de gang. Gods beschermende hand is duidelijk op Zijn volk. Gods doel is ook duidelijk: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3 en Micha 4:2). De profeten van Israël hebben ook voorzegd dat voordat het beloofde rijk van vrede en gerechtigheid de tegenstanders enorm tekeer zullen gaan. Ook dat zien we gebeuren.

Daarom zullen de oordelen van de Heere, de God van Israël over de hele aarde gaan (Psalm 105:7). “Bloed, vuur en rookwalm” over de wereld. Aardbevingen. We zien het gebeuren. Er zijn ook positieve tekenen. Want de Heere is een God van veel en grote genade en groot geduld.

Een van de grootse tekenen van de genade en barmhartigheid van de HEERE in deze tijd is het feit dat er momenteel erg veel moslims tot geloof in de Here Jezus Messias komen. Zij krijgen vaak dromen en visioenen. Of lezen de Bijbel en zien wie Jezus was en ook nu nog is. Dit gebeurt ook in Nederland.

Laatste Boodschap

Zelfs in de preek van Petrus en de profetie van Joël laat de Heilige Geest de deur naar redding op een kier open. Mensen kunnen op het laatste nippertje gered worden. Redding op de wijze van de moordenaar aan het kruis. Het slot van het citaat van Petrus uit de profetie van Joël luidt: “En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen zalig zal worden”.

Deze machtige belofte moet iedereen bekend gemaakt worden. Want dat er in die vreselijke eindtijd (om hulp) geroepen zal worden staat vast. Hoe en Wie moet worden aangeroepen? De Naam van Jezus! Hij is de Redder. Tot op het laatste nippertje. Maak het dus bekend opdat ‘iedereen het weet’. Juist aan hen die nu van het Evangelie niets (willen) weten.

Het citaat van Petrus houdt hier op. Maar de profetie van Joël geeft nog een bemoediging voor Israël. Want God vergeet Zijn volk niet. Nooit. “Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal er ontkoming zijn”. Als de duisternis van de rookwalmen de aarde overdekt zal de “de heerlijkheid van de Heere opgaan” over Sion (Jesaja 60:1). Ook dit hoort bij de boodschap van Sjawoe’ot en Pinksteren.

De auteur

Jan van Barneveld

Doneren
Abonneren
Agenda