Sluiten

Zoeken.

Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht

Gods machtige daden in onze tijd (2)

28 september 2016

F160817TNFF20-1024x576

Nieuwe jonge immigranten uit Amerika arriveren in Israël. - Foto: Flash90

We gaan door met een paar eeuwenoude profetieën uit de Bijbel die in onze tijd vervuld worden. Eerst drie teksten in één blokje:

“Zie IK ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. IK zal hen hierheen brengen, zij zullen middenin Jeruzalem wonen” (Zacharia 8:7,8). “Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat IK een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël en Juda, zegt de HEERE en IK zal hen terugbrengen naar het land dat IK hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen” (Jeremia 30:3). “Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten” (Jeremia 31:5).

Commentaar:

  • Uit alle uithoeken van de aarde zijn ze gekomen en komen ze nog steeds. Momenteel komt de stam Manasse uit Noord Oost India terug. Na 27 eeuwen! Nog steeds Manasse. Een enorm wonder.
  • Vijf keer zegt de Heere “IK”. Hier is de Almachtige, de God van Israël aan het werk. Hij brengt de Joden terug. Hij zegent het land en maakt het vruchtbaar.
  • “zij zullen middenin Jeruzalem wonen”. Dat is pas na 1967 het geval. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 heeft Israël oostelijk Jeruzalem met de Oude Stad op Jordanië veroverd. Let wel: niet op de Palestijnen. Die bestonden toen nog niet eens.
  • “Het land dat IK hun vaderen heb gegeven”. Hier sluit de Heere aan op de landbelofte aan Abraham, Isaak en Jakob. Een belofte die in de Bijbel wel 47 maal herhaald is en nu wordt ingelost. De Heere is trouw aan Zijn woord en Zijn volk.
  • “Op de bergen van Samaria” Dat is nu juist het gebied dat door de Palestijnse Autoriteit voor hun staat wordt opgeëist. Daar worden nu inderdaad wijngaarden geplant door de Joodse mensen die daar in de nederzettingen wonen. We kunnen het zien op tv: Nederzettingen op de heuvels en wijngaarden tegen de hellingen aan. Zij en ook wij genieten van de wijn. De Almachtige maakt Zijn woord waar!

Nog een tekst met kort commentaar:

“Wees niet bevreesd, want IK ben met u…..Ik zal zeggen tegen het Noorden: Geef! En tegen het Zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochters van het einde van de aarde”. (Jesaja 43:5,6)

  • Het Noorden wordt apart genoemd. Dat slaat op de grote uittocht van de Russische Joden. Het grote en machtige communistische rijk ten Noorden van Israël, de USSR wilde de Joden niet laten gaan. De val van de Berlijnse Muur eind 1989 en de ´glasnost (openheid) veroorzaakten de val van de USSR en open grenzen voor Russische Joden. De Heere had in de hemel Zijn machtswoord gesproken. Hij zei tegen Rusland (het Noorden): “geef!” Een wereldrijk (de USSR) kwam ten val en zo’n 1,5 miljoen Russische Joden kwamen naar Israël. Het was alsof de Heere tegen Rusland zei: “Laat Mijn volk gaan!”. Zoals Hij eeuwen eerder tegen Farao gezegd had.
  • In Zefanja 3:10 en Jesaja 11:11,12 lezen we over de terugkeer van de Joden uit Ethiopië. Voor de interessante verhalen bij deze Exodus verwijs ik u naar mijn boek, “Met Israël op weg naar de Eindtijd” blz. 88-91.

Nog meer alija; God gaat door

We zijn er nog niet. Er komt nog een grote alija voordat het lang verwachte messiaanse Vrederijk aanbreekt. Hierover alleen een blokje met twee profetieën:

“Daarom, zie er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land van het Noorden en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. IK zal hen terugbrengen in hun land. Zie, IK ga boden zenden tot veel vissers dat zij hen moeten opvissen. Daarna zend IK boden tot veel jagers dat die hen moeten opjagen….” (Jeremia 16:14-16)

Ook Efraïm zal nog terugkomen en de twaalf stammen van Israël zullen weer verenigd worden. Immers Efraïm, de aanvoerder van het Tienstammenrijk, is Gods lievelingszoon (Jeremia 31:20 NBG).

“Gij mensenkind neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda en de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm en van het hele huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere tot één stuk hout….” (Ezechiël 37:16,17).

Er komt dus nog een uittocht van Israëlieten, groter dan de uittocht uit Egypte onder Mozes. Want in Israël zal men zo onder de indruk zijn dat men een andere eedsformule gaat gebruiken. In plaats van de Egyptische Exodus de gebeurtenis die in onze tijd zak plaatsvinden. Het is wonderlijk zo Gods hand aan het werk te zien!

Die vissers zijn Israëli’s en vrienden van Israël die Joden buiten Israël opwekken en helpen om terug te gaan naar het Beloofde Land. Daar is het veiliger voor hen dan elders. “Breng de ‘Joden’ thuis” is hun leuze.

Die jagers zijn antisemitische en antizionistische krachten die het de Joden in de verstrooiing moeilijk maken en hen vervolgen. Zodat ze als het ware naar Israël gejaagd worden. Zoals nu gebeurt met bijvoorbeeld Franse Joden en ook uit andere Europese landen. Helaas voelen veel Joden in ons land zich niet veilig meer.

De tweede tekst gaat over de grote afscheiding in Israël die tijdens de regering van koning Rehabeam, de zoon van de beroemde koning Salomo plaatsvond. Twee stammen, Juda en Benjamin, bleven onder het nageslacht van David. De tien andere stammen vormden het Tienstammenrijk dat in het jaar 722 BC in ballingschap werd gevoerd. Die stammen zijn het hierboven genoemde ‘hout van Efraïm’. Die komen ook nog terug. Zij worden dan één met het ‘hout van Juda’. Samen zullen zij de Filistijnen (Palestijnen), de Hamas, uit Gaza verjagen (Lees Jesaja 11:13).

Het geestelijk herstel

De apostel Paulus legt uit dat “het geestelijke is echter niet eerst maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke” (1 Korinthe 15:46). Dat lezen we ook in het verslag van een beroemd visioen van de profeet Ezechiël. Hij zag een enorm massagraf. Overal lagen botten verspreid. Hij moest profeteren dat die doodsbeenderen weer tot leven zouden komen. Dat gebeurde ook en wel in twee etappes. Eerst werden onder veel geruis en gekraak die skeletten weer compleet. Er kwamen spieren op en een huid er overheen, “maar er was geen geest in hen”.

Toen moest Ezechiël weer profeteren en toen “kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven”. Eerst dus een natuurlijk en daarna een geestelijk herstel. De profetie gaat verder: “Mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël”. (Ezechiël 37:1-14). Dus het geestelijke herstel van Israël moet nog even wachten. Dit herstel zal plaatsvinden in de periode van oorlogen om Jeruzalem. Leest u maar: In Zacharia 12:2-10. In die angstige periode komen er bidstonden in Jeruzalem. Dan verschijnt het “teken van de “Mensenzoon” in de wolken. Dan zullen zij “Mij zien die zij doorstoken hebben”. Dan gaat er grote golf van ontroering over Israël. Paulus zegt hierover: “…en zo zal heel Israël behouden worden” (Romeinen 11:25,26).

De sleutels

We vatten nog even de sleutels samen waardoor u meer greep op en begrip voor wat er in deze tijd gebeurt. Met name in en rond Israël.

Sleutel 1: We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Daar is de Almachtige mee bezig. Hieraan kunt u de machtige Hand van de Heere herkennen. De vervulling van zeer veel profetieën. Het herstel van het land. De terugkeer van Israël naar het Beloofde land. Gods beschermende hand over Zijn volk en land. Maar er is meer:

Sleutel 2: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken Dit zegt de Heere tegen Abraham, de stamvader van Israël (Genesis 12:3) en door de heidenprofeet Bileam (Numeri 24:9). Dit is een geestelijke wetmatigheid die zolang Israël bestaat van kracht is gebleken. Volken die Israël zegenden werden gezegend. Volken die Israël kwaad deden kwamen onder een vloek. Daarom liggen de VN, de EU en diverse islamitische vijanden van Israël onder de vloek.

Israël is nog steeds de toetssteen van Gods zegen of vloek. Met name voor volken. Wij, Nederland, als lid van de EU doen daaraan mee. Zeer gevaarlijk en zorgwekkend. In mijn boeken Om Sions wil niet zwijgen en Israël onze oudere Broeder staan reeksen voorbeelden van deze goddelijke wetmatigheid.

De opkomst van Engeland tot wereldrijk en de overdracht naar de VS horen in die grote rij. Maar ook de opvallende groei van Turkije nadat zij vervolgde Joden in begin16e eeuw welkom hadden geheten, horen bij sprekende voorbeelden. Juist in deze bijna-eindtijd is deze wetmatigheid bijzonder belangrijk.

Sleutel 3: Deze sleutel wordt ons door Paulus doorgegeven. Het is een korte Bijbelse wetmatigheid: “Eerst de Jood, maar/en ook de Griek (zie Romeinen 2:8-10). Israël is onder de volken Gods eerstgeboren zoon. Zo introduceerde Mozes het volk Israël bij Farao (Exodus 4:22). Zo dient Israël als voorbeeld voor de volken. Wat Israël overkomt zal ook de volken overkomen. Dit geldt in negatieve maar ook in positieve zin. Een voorbeeld maar: Israël heeft al ruim 80 jaar geleden onder moslimterrorisme. Nu zijn wij aan de beurt. Let op de messenintifada die nu ook naar onze regio’s komt.

Nu hebt u uw handvatten waardoor u kunt begrijpen wat er gaande is. De Eeuwige maakt Zijn volk Israël klaar voor dat Koninkrijk. De strijd om het komende Koninkrijk is aan de gang. Uw gebeden en steun zullen niet alleen een zegen voor Israël maar ook voor ons land zijn.

Doneren
Abonneren
Agenda